สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)
ภายใต้โครงการ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-0960080
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ Jinda.sa@phuket.psu.ac.th
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

2 เกิดธรรมนูญชุมชนหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล

 

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 85 258,060.00 18 173,094.00
15 ส.ค. 65 การจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและเตรียมเวทีในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการมะรุ่ยแห่งความสุข 30 17,000.00 9,135.00
18 ก.ย. 65 เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข” 30 70,000.00 5,730.00
8 ธ.ค. 65 ประชุมหารือกำหนดทิศทางการสำรวจทรัยพากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมและวางแผนเก็บข้อมูลของหมู่บ้านในตำบลมะรุ่ย 25 20,000.00 7,495.00
22 ธ.ค. 65 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฐานทรัพยากรในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 0 9,000.00 9,120.00
5 ม.ค. 66 การวิเคราะห์ข้อมูลฐานทรัพยากรในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 0 3,000.00 3,000.00
31 ม.ค. 66 กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 0 2,000.00 2,120.00
22 ก.พ. 66 เวทีคืนข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย 0 7,820.00 7,820.00
23 ก.พ. 66 ประชุมกำหนดเขตแดนด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มะรุ่ย 0 3,170.00 3,170.00
25 - 26 มี.ค. 66 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร 0 34,200.00 34,200.00
28 - 29 เม.ย. 66 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนที่การใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย 0 10,240.00 10,240.00
9 มิ.ย. 66 ประชุมย่อยผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ในตำบลมะรุ่ย 0 7,010.00 7,010.00
14 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่สำรวจและติดตามข้อมูลในพื้นที่ 0 2,620.00 2,620.00
21 มิ.ย. 66 ประชุมหารือเพื่อระบุวัน-เวลาในการนำเสนองานมะรุ่ยแห่งความสุข 0 2,620.00 2,620.00
28 มิ.ย. 66 เข้าร่วมเวทีรัก์มะรุ่ย 66 ของสภาวัฒนธรรมมะรุ่ย 0 2,620.00 2,620.00
4 ก.ค. 66 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาตามโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข 0 11,220.00 11,220.00
17 ก.ค. 66 เวทีนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานมะรุ่ยแห่งความสุข 0 11,040.00 11,040.00
26 ส.ค. 66 การประชุม "ออกแบบการจัดทำแผนผังการใช้ทรัพยากรพื้นที่มะรุ่ย จังหวัดพังงา" 0 4,500.00 4,500.00
10 - 11 ก.ย. 66 ประชุมทำแผนทรัพยากรธรรมชาติตำบลมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 0 40,000.00 39,434.00
8 ต.ค. 65 เวทีขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมาย มะรุ่ยแห่งความสุข 40 10,000.00 0.00
40 10,000.00 1 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 เกิดแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่เชื่อมโยงการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ อบต มะรุ่ย
2 เกิดการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ อบต มะรุ่ย
3 เกิดการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรพื้นที่อย่างยั่งยืน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 17:39 น.