สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข”

18 กันยายน 2565
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 08.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 09.00 - 09.15 น.  นายมนตรี พลันการ นายกองค์การบริหารตำลบมะรุ่ย กล่าวต้อนรับ เวลา 09.15 - 09.30 น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
      กล่าวเปิดการประชุม เวลา 09.30 - 09.45 น.  ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี  นักวิชาการทีมขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชี้แจงวัตถุประสงค์ เวลา 09.45 - 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของตำบล เวลา 10.00 - 10.30 น. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ                               นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ชี้แจงแนวทาง
                                ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโมเดลเพื่อสร้าง ความมั่นคงในทุกมิติ
เวลา 10.45 น. - 11.15 น. ดร.เพ็ญ สุขมาก PM โครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อ   นำสู่เป้าหมายหุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่
เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข เวลา 11.15 น. – 12.00 น. นายไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท นำเสนอข้อมูลด้าน สถานการณ์ของข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 13.00 น. - 13.30 น. อ พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการจัดการ อุทยานเเห่งชาติทางทะเล  นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งในตำบลมะรุ่ย เวลา 13.30 น. - 14.00 น. นายสมศักดิ์ โบบทอง ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์บ้านโคกไคร  นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยว                                 เชิงอนุรักษ์ในชุมชน เวลา 14.00 น. - 15.00 น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา 15.00 น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย กล่าวปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 เกิดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข 2  เกิดภาคีเครือข่ายร่วมกันในการขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2.        ผู้แทนนายอำเภทับปุด
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย คนที่ 1
 4. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย คนที่ 2
 5. เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 6. กำนันตำบลมะรุ่ย
 7. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 8. หัวหน้า/ผู้แทนสำนักงานปกกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จ.พังงา
 9. ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พังงา
 10. ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๖
 11. ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรทางทะเลที่ ๖
 12. ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา
 13. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน
 14. ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสนุก
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
 16. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคกไคร
 17. ผู้อำนวยการ รพ.สต.มะรุ่ย
 18. ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดพังงา
 19. นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
 20. ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
 21. ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
 22. ผู้อำนวยการกองช่าง ต.มะรุ่ย
 23. ผู้แทนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลมะรุ่ย
 24. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 25. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 26. ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลมะรุ่ย 28      ผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดพังงา 29      ประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและเตรียมเวทีในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการมะรุ่ยแห่งความสุข

15 สิงหาคม 2565
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข ให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย 2 กำหนดแนวทางในการดำเนินงานและทิศทางในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
3 ทำความเข้าใจเกี่ยวกระบวนการในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อจัดทำผังการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ตำบลมะรุ่ย เพื่อเชื่อโยงไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการจัดทำข้อบัญญัตของท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมกลุ่ม/กิจกรรม มีดังนี้
1 สมชิกในตำบลมะรุ่ยเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข
2  ได้ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีต่าง ๆ
3  เกิดคณะทำงานร่วมกันในการดำเนินโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข ภายใต้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,500.00 0.00 1,635.00 0.00 0.00 0.00 9,135.00 lock_open