สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมทำแผนทรัพยากรธรรมชาติตำบลมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา10 กันยายน 2566
10
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

การประชุม "ออกแบบการจัดทำแผนผังการใช้ทรัพยากรพื้นที่มะรุ่ย จังหวัดพังงา"26 สิงหาคม 2566
26
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

เวทีนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานมะรุ่ยแห่งความสุข17 กรกฎาคม 2566
17
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาตามโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข4 กรกฎาคม 2566
4
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

เข้าร่วมเวทีรัก์มะรุ่ย 66 ของสภาวัฒนธรรมมะรุ่ย28 มิถุนายน 2566
28
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ประชุมหารือเพื่อระบุวัน-เวลาในการนำเสนองานมะรุ่ยแห่งความสุข21 มิถุนายน 2566
21
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ลงพื้นที่สำรวจและติดตามข้อมูลในพื้นที่14 มิถุนายน 2566
14
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ประชุมย่อยผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ในตำบลมะรุ่ย9 มิถุนายน 2566
9
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนที่การใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย28 เมษายน 2566
28
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร25 มีนาคม 2566
25
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ประชุมกำหนดเขตแดนด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มะรุ่ย23 กุมภาพันธ์ 2566
23
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

เวทีคืนข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย22 กุมภาพันธ์ 2566
22
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)31 มกราคม 2566
31
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

การวิเคราะห์ข้อมูลฐานทรัพยากรในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา5 มกราคม 2566
5
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฐานทรัพยากรในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา22 ธันวาคม 2565
22
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

ประชุมหารือกำหนดทิศทางการสำรวจทรัยพากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมและวางแผนเก็บข้อมูลของหมู่บ้านในตำบลมะรุ่ย8 ธันวาคม 2565
8
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการในการทบทวนกิจกรรมและแนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลฐาน ทรัพยากรในชุมชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการมะรุ่ยแห่งความสุข โดยทีมนักวิชาการ (ดร.จินดา สวัสดิ์ ทวี) ได้อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรในหมู่บ้าน เป็นรายข้อ รายประเด็น รวมทั้งอธิบายและชี้แจงเป้าหมายในการนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งนำไปสู่การทำแผนที่การใช้ประโยชน์ของฐานทรัพยากรในชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุม ในครั้งนี้ สรุปได้ว่า ในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรในหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่ ของตำบลมะรุ่ย โดยใช้แบบสอบถามที่นักวิชาการในพื้นที่ได้ออกแบบและชี้แจงในที่ประชุม ซึ่งในการ ประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม อสม.ในหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ มาช่วยในการสำรวจและลง พื้นที่เก็บข้อมูล โดยจะเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมภายในเดือนธันวาคม นี้ เพื่อให้ข้อมูลฐานทรัพยากรในชุมชนมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้นำไปสู่การจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในชุมชนต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

เวทีขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมาย มะรุ่ยแห่งความสุข8 ตุลาคม 2565
8
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอแผนกิจกรรมและคณะทำงานในการทำงานตามแผนกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมนักวิชาการ  (ดร จินดา สวัสดิ์ทวี) ได้อธิบายและชี้แจงกิจกรรมในแต่ละ Phase ของโครงการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในแต่ละ Phase โดยเริ่มจากกิจกรรมใน Phase1 ที่จะต้องเริ่มดำเนินการในการรวบรวมและทบทวนรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการภัยพิบัติ และแผนผังทรัพยากรของพื้นที่ การวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นจากการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา การวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงทิศทางการทำ Mapping ฐานทรัพยากรของตำบล (ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จุดเสี่ยงภัยพิบัติและฐานต้นทุนทรัพยากร อื่นๆ) เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมตามแผนในโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
  ได้ทิศทางในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ มะร่ยแห่งความสุข โดยในการดำเนินงาน จะเริ่มจาก 2 กิจกรรม แรก คือ ฐานข้อมูลทรัพยกรธรรมชาติของตำบล เพื่อทบทวนข้อมูลพื้นฐานในชุมชน รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ผลลัพธ์   ได้คณะทำงานในการขับเคลื่อน โดยกิจกรรมแรกจะเป็น กิจกรรมการจัดทำแผนที่ฐานทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของฐานทรัพยากร ในอนาคต สำหรับกิจกรรมที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางของพื้นที่ตำบลมะรุ่ย และการจัดเก็บข้อมูลความเปราะบางต่างๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ดร จินดา สวัสดิ์ทวี นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
นาย มนตรี พลันการ นายกเทศมนตรี ตำบลมะรุ่ย นาย ขยาย ทองหนูนุ้ย ผอ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สทร.๖ รวมทั้งภาคประชาสังคมและประชาชนในตำบลมะรุ่ย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในการจักกิจกรรม ภาคประชาชนและคนในพื้นที่ ยังคงสับสนและให้ความสนใจในกิจกรรมค่อยข้างน้อย
แนวทางในการแก้ไข
    1  ในการดำเนินกิจกรรมครั้งถัดไป จะต้องลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่มากขึ้น       2  ในการดำเนินกิจกรรมจะต้องให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนามะรุ่ยแห่งความสุข

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

1  จัดกิจกรรมครั้งถัดไป ต้องจัดในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 2  เพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชน ในชุมชนเห็นความสำคัญของโครงการมากขึ้น เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการมากยิ่งขึ้น

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข”18 กันยายน 2565
18
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

นำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข”

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 08.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 09.00 - 09.15 น.  นายมนตรี พลันการ นายกองค์การบริหารตำลบมะรุ่ย กล่าวต้อนรับ เวลา 09.15 - 09.30 น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
      กล่าวเปิดการประชุม เวลา 09.30 - 09.45 น.  ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี  นักวิชาการทีมขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชี้แจงวัตถุประสงค์ เวลา 09.45 - 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของตำบล เวลา 10.00 - 10.30 น. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ                               นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ชี้แจงแนวทาง
                                ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโมเดลเพื่อสร้าง ความมั่นคงในทุกมิติ
เวลา 10.45 น. - 11.15 น. ดร.เพ็ญ สุขมาก PM โครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อ   นำสู่เป้าหมายหุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่
เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข เวลา 11.15 น. – 12.00 น. นายไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท นำเสนอข้อมูลด้าน สถานการณ์ของข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 13.00 น. - 13.30 น. อ พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการจัดการ อุทยานเเห่งชาติทางทะเล  นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งในตำบลมะรุ่ย เวลา 13.30 น. - 14.00 น. นายสมศักดิ์ โบบทอง ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์บ้านโคกไคร  นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยว                                 เชิงอนุรักษ์ในชุมชน เวลา 14.00 น. - 15.00 น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา 15.00 น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย กล่าวปิดการประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 เกิดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข 2 เกิดภาคีเครือข่ายร่วมกันในการขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2.        ผู้แทนนายอำเภทับปุด
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย คนที่ 1
 4. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย คนที่ 2
 5. เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 6. กำนันตำบลมะรุ่ย
 7. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 8. หัวหน้า/ผู้แทนสำนักงานปกกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จ.พังงา
 9. ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พังงา
 10. ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๖
 11. ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรทางทะเลที่ ๖
 12. ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา
 13. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน
 14. ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสนุก
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
 16. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคกไคร
 17. ผู้อำนวยการ รพ.สต.มะรุ่ย
 18. ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดพังงา
 19. นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
 20. ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
 21. ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
 22. ผู้อำนวยการกองช่าง ต.มะรุ่ย
 23. ผู้แทนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลมะรุ่ย
 24. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 25. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 26. ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลมะรุ่ย 28      ผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดพังงา 29      ประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

การจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและเตรียมเวทีในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการมะรุ่ยแห่งความสุข15 สิงหาคม 2565
15
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกิจกรรมและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเปิดโครงการมะรุ่ยแห่งความสุข

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข ให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย 2 กำหนดแนวทางในการดำเนินงานและทิศทางในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
3 ทำความเข้าใจเกี่ยวกระบวนการในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อจัดทำผังการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ตำบลมะรุ่ย เพื่อเชื่อโยงไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการจัดทำข้อบัญญัตของท้องถิ่น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมกลุ่ม/กิจกรรม มีดังนี้
1 สมชิกในตำบลมะรุ่ยเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข
2 ได้ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีต่าง ๆ
3 เกิดคณะทำงานร่วมกันในการดำเนินโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข ภายใต้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนสมาชิกและคณะกรรมการในการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ในการจัดประชุมเป็นไปอย่างกระทันหัน ทำให้สมาชิกหรือคณะทำงานบางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้  แนวทางในการแก้ไขปัญหา อาจจะต้องกำหนด timeline ในการดำเนินงานล่างหน้าให้ชัดเจนและอย่ากำหนดให้กะชั้นชิดจนเกิดไป

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

1 กำหนด timeline ในการดำเนินงานล่างหน้าให้ชัดเจน 2 ต้องมีการรีเช็กหรือสอบถามผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้ล่วงหน้า

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่