สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 60 87,000.00 2 9,135.00
15 ส.ค. 65 การจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและเตรียมเวทีในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการมะรุ่ยแห่งความสุข 30 17,000.00 9,135.00
18 ก.ย. 65 เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข” 30 70,000.00 0.00