สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : จัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เกิดธรรมนูญชุมชนหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

15 ส.ค. 65 การจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและเตรียมเวทีในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการมะรุ่ยแห่งความสุข 30.00 17,000.00 -
18 ก.ย. 65 เวทีการนำเสนอข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดประตูมะรุ่ยแห่งความสุข” 30.00 70,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้