สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช)
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 600,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. โดยแผนงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ ได้สนับสนุนโครงการของหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยจัดการจังหวัดฯ เป็นกลไกระดับจังหวัดที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนและขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นปัญหาสุขภาวะและความต้องการของพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. ได้กำหนดเป้าหมายในการประเมิน หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ จำนวน 20 หน่วยจัดการ โดยกำหนดกรอบแนวคิดและหลักการประเมินให้ยึดหลักการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาและเสริมพลังหน่วยจัดการจังหวัดฯ ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) และสำนักสร้างสรรค์โอกาส ได้รับผลการประเมินที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป (เอกสารขอบเขตการดำเนินงาน โครงการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ, 2564) หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) นับเป็นกลไกสำคัญในการออกแบบ สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการย่อยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสำคัญของพื้นที่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาวะของคนในชุมชน การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและการเสริมพลังอำนาจ หน่วยจัดการจังหวัด ฯ เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทางสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สสส.สำนัก 6) ได้กำหนดขึ้น กระบวนการและผลการประเมินจะทำให้ทั้งหน่วยจัดเอง และผู้รับผิดชอบโครงการย่อยนอกจากจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถออกแบบกิจกรรมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการติดตามประเมินผล มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ 2 ประการคือ การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้ง 2 ประเด็นนี้มีความหมายและจุดเน้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การติดตามหมายถึง การศึกษากระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ การใช้ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ/ขั้นตอนของการดำเนินงาน (Process) และผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ว่าเป็นไปตามแผนที่โครงการกำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อทบทวน แก้ไขปรับปรุงและหนุนเสริมวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การติดตามจะเป็นประโยชน์ต่อการเร่งรัดให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือ แก้ไขสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การศึกษาคุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินโครงการตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) ขั้นตอนของการดำเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปการบ่งชี้คุณค่ามักใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือสิ่งที่กำหนดไว้
ดังนั้น การติดตามประเมินผลจะตอบคำถามว่า ในการดำเนินงานตามโครงการมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้โครงการบรรลุ หรือไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งปัจจัยที่เกี่ยวกับ คน สภาพแวดล้อม และระบบกลไก การดำเนินงานแต่ละขั้นตอนต้องใช้กระบวนการอะไร อย่างไร กระบวนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จของโครงการคือ อะไร ผลที่เกิดทั้งที่ตั้งใจ ไม่ตั้งใจ มีอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ คุณค่าโครงการทั้งภายใน ภายนอก ความสำเร็จที่สำคัญของโครงการมีอะไรบ้าง และแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องควรทำอย่างไร
สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส.ได้กำหนดโจทย์การประเมินหน่วยจัดการจังหวัด ฯ ไว้ 4 ประเด็นคือ
1) หน่วยจัดการสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเกิดผลลัพธ์ของโครงการย่อย เกิดพื้นที่ต้นแบบ มีการส่งต่อผลลัพธ์และต้นแบบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และความสามารถของหน่วยจัดการในการทำให้เกิดผลลัพธ์โครงการย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์
2) หน่วยจัดการสามารถสร้างประสิทธิผลของการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นระดับความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคียุทธศาสตร์กับ Node Flagship
3) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยจัดการ ประกอบด้วยประเด็น ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงผลลัพธ์ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง
4) บทเรียนระหว่างทางของหน่วยจัดการที่มาจากการดำเนินงาน ประกอบด้วยประเด็นการเกิดปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงาน และเงื่อนไขข้อจำกัดของการดำเนินงาน รายละเอียดดังภาพประกอบ 1

ทีมประเมินเลือกใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นกรอบในการประเมินครั้งนี้ เนื่องจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นการประเมินที่สอดคล้องกับโจทย์ที่ทางสำนักสร้างสรรค์โอกาสนวัตกรรมเน้นคือ เป็นการประเมินเพื่อเรียนรู้และเสริมพลังอำนาจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เนื่องจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินทั้งมิติผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ และใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น และยังเป็นการประเมินที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพคนทำงานอีกด้วย และขณะเดียวกันในตลอดห่วงโซ่ของระบบการดำเนินงานโครงการก็อาจมีผลกระทบเกิดขึ้นในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) และผลลัพธ์ของประเด็นสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยจัดการจังหวัดฯ

 

0.00
2 เพื่อให้ได้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์

 

0.00
3 เพื่อให้ได้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สสส.สำนัก 6) นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยจัดการ ฯ ในอนาคต

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 64มิ.ย. 64ก.ค. 64ส.ค. 64ก.ย. 64ต.ค. 64พ.ย. 64ธ.ค. 64ม.ค. 65ก.พ. 65มี.ค. 65เม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65
1 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมเครื่องมือ ในขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือจะสอดคล้องกับขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(1 พ.ค. 2564-30 ก.ค. 2564) 0.00                                    
2 กิจกรรมที่ 2 ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. ร่วมวางแผนการทำงาน และรายงานผลการประเมิน(1 พ.ค. 2564-31 ต.ค. 2565) 0.00                                    
3 กิจกรรมที่ 3 ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีกลั่นกรองโครงการและปฐมนิเทศโครงการย่อยของหน่วยจัดการจังหวัดจำนวน 5 คน 4 ครั้ง (จังหวัดละ 2 ครั้ง)(1 พ.ค. 2564-30 ก.ย. 2564) 0.00                                    
4 กิจกรรมที่ 4 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping)(1 พ.ค. 2564-30 ต.ค. 2564) 0.00                                    
5 กิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และ ทีมประเมินเข้าร่วมเวที ARE(1 ส.ค. 2564-5 มิ.ย. 2565) 0.00                                    
6 กิจกรรมที่ 6 ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. จำนวน 5 คน 2 ครั้ง(1 ม.ค. 2565-30 ต.ค. 2565) 0.00                                    
7 กิจกรรมที่ 7 ทีมประเมินดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตามเครื่องมือที่จัดทำขึ้น(1 ม.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00                                    
8 กิจกรรมที่ 8 ขั้นตอนการนำเสนอผลการประเมิน และจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการและผลักดันสู่การตัดสินใจของหน่วยจัดการและโครงการย่อยฯ(5 พ.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00                                    
9 กิจกรรมที่ 9 ทีมประเมินลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ครั้ง จังหวัดละ 1 ครั้ง(5 มิ.ย. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00                                    
รวม 0.00
1 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมเครื่องมือ ในขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือจะสอดคล้องกับขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 5 0.00
20 ส.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการ Node Flagship 0 0.00 0.00
11 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการย่อย และทำแผนโครงการ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาNode Flagship ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช) 0 0.00 0.00
17 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการย่อย ทำแผน และมอบภารกิจของทีมโครงการ Node Flagship 0 0.00 0.00
22 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการย่อย ทำแผน และมอบภารกิจของทีมโครงการ Node Flagship 0 0.00 0.00
16 ม.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมพัฒนาและออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
2 กิจกรรมที่ 2 ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. ร่วมวางแผนการทำงาน และรายงานผลการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
18 - 19 ก.พ. 65 ประชุมปฐมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินงาน “หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)” ประจำปี 2565 0 0.00 0.00
3 กิจกรรมที่ 3 ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีกลั่นกรองโครงการและปฐมนิเทศโครงการย่อยของหน่วยจัดการจังหวัดจำนวน 5 คน 4 ครั้ง (จังหวัดละ 2 ครั้ง) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 4 0.00
22 ต.ค. 64 ประชุมเตรียมเวทีกลั่นกรองในการประเมินร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
23 ต.ค. 64 ประชุมเวทีกลั่นกรองในการประเมินร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 65 ประชุมเวทีกลั่นกรองเพื่อร่วมพัฒนาและออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
23 ม.ค. 65 ประชุมเวทีกลั่นกรองเพื่อร่วมพัฒนาและออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
4 กิจกรรมที่ 4 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 5 0.00
2 พ.ย. 64 ประชุมกลุ่มเพื่อทำร่างขอบเขตการประเมิน ร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
9 พ.ย. 64 ประชุมกลุ่มเพื่อทำร่างขอบเขตการประเมิน ร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
18 พ.ย. 64 ประชุมกลุ่มเพื่อทำร่างขอบเขตการประเมิน ร่วมกับคณะทำงานโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
20 ก.พ. 65 ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
22 ก.พ. 65 ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
5 กิจกรรมที่ 5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และ ทีมประเมินเข้าร่วมเวที ARE กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 10 0.00
26 ก.พ. 65 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (กลุ่มที่ 1 ทีมพี่เลี้ยงวิชาการ) 0 0.00 0.00
27 ก.พ. 65 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (กลุ่มที่ 2 Core Team) 0 0.00 0.00
28 ก.พ. 65 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (กลุ่มที่ 3 Project Manager) 0 0.00 0.00
18 มี.ค. 65 สัมภาษณพี่เลี้ยงพื้นที่ NF นครฯ 0 0.00 0.00
12 มิ.ย. 65 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าผลลัพธ์การดำเนินงาน Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
24 - 25 มิ.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์และถอดบทเรียนของโครงการย่อย Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
10 ส.ค. 65 ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา (ทีม PM, Core team และทีมพี่เลี้ยงวิชาการ) 0 0.00 0.00
22 ส.ค. 65 ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
11 ก.ย. 65 การประชุมเพื่อเก็บข้อมูลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
18 ก.ย. 65 ทีมประเมินเข้าร่วมเวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ โครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
6 กิจกรรมที่ 6 ทีมประเมินเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. จำนวน 5 คน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 2 0.00
19 - 20 พ.ย. 64 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าผลลัพธ์การดำเนินงาน ครั้งที่ 1 “หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)” 0 0.00 0.00
26 ต.ค. 65 ประชุมเก็บข้อมูลเพื่อสรุปผลโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอต่อ สสส. 0 0.00 0.00
7 กิจกรรมที่ 7 ทีมประเมินดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตามเครื่องมือที่จัดทำขึ้น กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 3 0.00
15 มี.ค. 65 สัมภาษณ์ PM โครงการ NF นครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
16 มี.ค. 65 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship นครศรีธรรมราช (Core team) 0 0.00 0.00
17 มี.ค. 65 กิจกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ Node Flagship นครศรีธรรมราช (ทีมพี่เลี้ยงวิชาการ) 0 0.00 0.00
8 กิจกรรมที่ 8 ขั้นตอนการนำเสนอผลการประเมิน และจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการและผลักดันสู่การตัดสินใจของหน่วยจัดการและโครงการย่อยฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 4 0.00
2 มี.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเตรียมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
3 มี.ค. 65 ประชุมคืนข้อมูลผลการประเมินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
19 มี.ค. 65 คืนข้อมูลหน่วยจัดการ นครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
28 - 29 ก.ย. 65 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการประเมินโครงการ 0 0.00 0.00
9 กิจกรรมที่ 9 ทีมประเมินลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ครั้ง จังหวัดละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 3 0.00
22 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00
8 มิ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Node Flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
15 ส.ค. 65 กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ โครงการย่อย Node Flagship จังหวัดสงขลา 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2565 11:28 น.