สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
งบประมาณ 26,086.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติชญาน์ บุญโสม และนายประวิช ขุนนิคม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 7.594846,99.068442place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 26,086.00
รวมงบประมาณ 26,086.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 20 26,086.00 3 26,086.00
7 - 8 ก.ย. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 20 26,086.00 26,086.00
7 ต.ค. 63 ารประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนข้อมูลทั้ง 3 ชุมชนหลัก (บ้านถ้ำเสือ/ทุ่งหยีเพ็ง/นาตีน) *รายละเอียดการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย บันทึกรายงานชุมชนบ้านนาตีน 0 0.00 0.00
17 ต.ค. 63 การประชุมกลุ่มย่อย 3 ชุมชนหลัก และชุมชนเครือข่ายเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 19*รายละเอียดการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย ในหน้าบันทึกรายงานชุมชนบ้านนาตีน 0 0.00 0.00

รูปแบบการดำเนินงาน เป็นการจัดเวทีการประชุมในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีแนวคำถามที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ใน 4 มิติหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน สังคม/วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ/สุขภาวะ รวมทั้ง การปรับตัวของชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 19 เพื่อนำสู่การพัฒนาสู่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่ได้จากการจัดเวทีประชุมย่อยในครั้งนี้ คาดว่าผลที่จะได้รับคือ 1. ข้อมูลปัจจุบันของชุมชนท่องเที่ยว ทั้ง 4 มิติ ต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกจะเป็นต้นแบบการพัฒนาต่อ และหากพบในเชิงลบจะนำสู่ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 2. ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอันดามันได้

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 15:19 น.