สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ดุริยางค์ วาสนา และ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอานนท์ มีศรี
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินงานประเด็นการสื่อสารสาธารณะ 14 จังหวัดภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลยิ่ง ทั้งในการสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ของผู้คน และการสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งการรักษาสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มคนต่างๆ เนื่องจาก การสื่อสารจะช่วยทำให้สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง การสื

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ประเมินโดยใช้กรอบแนวคิด CIPP Model และประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการประเมิน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ สสส. ประกอบด้วย

  1. เกิดความรู้และนวัตกรรม
  2. พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย
  3. มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
  4. เกิดกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
  5. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ
  6. เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นการสื่อสารสาธารณะ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

 

0.00
2 วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อประเมินความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตามกรอบยุทธศาสตร์ สสส. ประกอบด้วย 1) เกิดความรู้และนวัตกรรม 2) พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย 3) มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน 4) เกิดกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 5) เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ 6) เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 80 120,000.00 0 0.00
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 การกลั่นกรอง (Public screening) และการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Public scoping) 9 22,000.00 -
1 ก.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64 การประเมินผลกระทบ (Public assessing) 37 49,000.00 -
1 - 31 ก.ค. 64 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) และ การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Public Influencing) 25 22,000.00 -
1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 การติดตามและประเมินผล (Public Monitoring and Evaluation) 9 27,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบผลการดำเนินงานด้านความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นการสื่อสารสาธารณะ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ สสส. ประกอบด้วย 1) เกิดความรู้และนวัตกรรม 2) พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย 3) มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน 4) เกิดกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 5) เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ 6) เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 17:19 น.