งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ดุริยางค์ วาสนา และ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายอานนท์ มีศรี
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินงานประเด็นการสื่อสารสาธารณะ 14 จังหวัดภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลยิ่ง ทั้งในการสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ของผู้คน และการสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งการรักษาสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มคนต่างๆ เนื่องจาก การสื่อสารจะช่วยทำให้สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง การสื

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ประเมินโดยใช้กรอบแนวคิด CIPP Model และประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการประเมิน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ สสส. ประกอบด้วย

  1. เกิดความรู้และนวัตกรรม
  2. พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย
  3. มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
  4. เกิดกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
  5. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ
  6. เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นการสื่อสารสาธารณะ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

 

0.00
2 วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อประเมินความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตามกรอบยุทธศาสตร์ สสส. ประกอบด้วย 1) เกิดความรู้และนวัตกรรม 2) พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย 3) มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน 4) เกิดกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 5) เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ 6) เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 การกลั่นกรอง (Public screening) และการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Public scoping) 9.00 22,000.00 -
1 ก.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64 การประเมินผลกระทบ (Public assessing) 37.00 49,000.00 -
1 - 31 ก.ค. 64 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) และ การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Public Influencing) 25.00 22,000.00 -
1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 การติดตามและประเมินผล (Public Monitoring and Evaluation) 9.00 27,000.00 -
รวม 80 120,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบผลการดำเนินงานด้านความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นการสื่อสารสาธารณะ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ สสส. ประกอบด้วย 1) เกิดความรู้และนวัตกรรม 2) พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย 3) มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน 4) เกิดกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 5) เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ 6) เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) นายดุริยางค์ วาสนา
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.pdf) นายดุริยางค์ วาสนา

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:19 น.