สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 เม.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ธ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3