สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้โครงการ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)(22 พ.ค. 2566-22 พ.ค. 2566) 83,710.00                                    
2 การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)(22 พ.ค. 2566-22 พ.ค. 2566) 26,600.00                                    
รวม 110,310.00
1 การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 9 83,710.00 15 85,500.00
27 ก.ค. 65 กิจกรรมรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การทบทวนรายละเอียดโครงการแผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 4,000.00 4,615.00
26 ก.ย. 65 กิจกรรมร่างแผนกิจกรรมการประเมิน ภายใต้การทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 1,000.00 1,848.00
3 ต.ค. 65 กิจกรรมออกแบบและร่างเครื่องมือประเมินฯจากกรอบแนวคิดภายใต้การทบทวนรายละเอียดโครงการแผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 2,000.00 1,947.00
16 - 17 ต.ค. 65 กิจกรรมทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 9,000.00 9,931.00
9 พ.ย. 65 กิจกรรมประชุมทีมประเมินเพื่อสร้างแบบสอบถาม 0 1,800.00 1,856.00
17 - 18 ธ.ค. 65 กิจกรรมเก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ รอบที่ 1 0 7,000.00 7,217.00
17 - 18 ม.ค. 66 กิจกรรมเก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ รอบที่ 2 0 6,000.00 6,680.00
24 ก.พ. 66 ประชุมทีมประเมินสำหรับเก็บข้อมูลในพื้นที่และทบทวนสอบข้อมูล 3 2,000.00 900.00
25 - 27 ก.พ. 66 เก็บข้อมูลในพื้นที่และทวนสอบข้อมูลภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์รอบที่1 3 9,000.00 9,645.00
13 มี.ค. 66 ประชุมทีมประเมินสำหรับเก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ รอบที่2 3 1,000.00 980.00
14 - 15 มี.ค. 66 เก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่2 0 10,000.00 8,291.00
15 มิ.ย. 66 เก็บข้อมูลในการขับเคลื่อนของทีมขับเคลื่อนประเด็น แผนงานศาลาด่านโมเดล ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลาด่าน 0 2,000.00 2,340.00
16 มิ.ย. 66 ประชุมสังเคราะห์การขับเคลื่อนของทีมขับเคลื่อนประเด็น แผนงานศาลาด่านโมเดล 0 2,000.00 2,340.00
18 - 20 ก.ค. 66 กิจกรรมเก็บข้อมูลในการขับเคลื่อนของทีมขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาลาด่านโมเดล 0 24,910.00 24,910.00
29 ก.ค. 66 ประชุมสรุปร่างรายงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯพื้นที่ศาลาด่านโมเดล 0 2,000.00 2,000.00
2 การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 26,600.00 7 28,290.00
18 - 19 ก.ย. 65 ประชุมเวทีระดม-ร่วมปฎิบัติ "หุ้นส่วนการพัฒนาขับเคลื่อน" เปิดประตู-มะรุ่ยแห่งความสุข 0 5,000.00 5,730.00
8 ต.ค. 65 ประชุมการทำแผนปฎิบัติงานมะรุ่ยแห่งความสุข 0 4,000.00 4,230.00
1 มี.ค. 66 ประชุมติดตามการดำเนินงานประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย "มะรุ่ยแห่งความสุข" 0 1,000.00 1,000.00
25 - 26 มี.ค. 66 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะและการสื่อสารสาธารณะเพื่อชุมชน 0 4,000.00 4,730.00
9 มิ.ย. 66 เวทีประชุมกลุ่มย่อยผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน 0 4,200.00 4,200.00
14 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4,200.00 4,200.00
17 ก.ค. 66 เวทีนำเสนอความก้าวหน้าและการดำเนินงาน "มะรุ่ยแห่งความสุข" 0 4,200.00 4,200.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 17:42 น.