สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 ก.ค. 65 กิจกรรมรับฟังแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การทบทวนรายละเอียดโครงการแผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 4,000.00 4,615.00
18 - 19 ก.ย. 65 ประชุมเวทีระดม-ร่วมปฎิบัติ "หุ้นส่วนการพัฒนาขับเคลื่อน" เปิดประตู-มะรุ่ยแห่งความสุข 0 5,000.00 5,730.00
26 ก.ย. 65 กิจกรรมร่างแผนกิจกรรมการประเมิน ภายใต้การทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 1,000.00 1,848.00
3 ต.ค. 65 กิจกรรมออกแบบและร่างเครื่องมือประเมินฯจากกรอบแนวคิดภายใต้การทบทวนรายละเอียดโครงการแผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 2,000.00 1,947.00
8 ต.ค. 65 ประชุมการทำแผนปฎิบัติงานมะรุ่ยแห่งความสุข 0 4,000.00 4,230.00
16 - 17 ต.ค. 65 กิจกรรมทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนงานย่อย/ทบทวนเอกสาร 0 9,000.00 9,931.00
9 พ.ย. 65 กิจกรรมประชุมทีมประเมินเพื่อสร้างแบบสอบถาม 0 1,800.00 1,856.00
17 - 18 ธ.ค. 65 กิจกรรมเก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ รอบที่ 1 0 7,000.00 7,217.00
17 - 18 ม.ค. 66 กิจกรรมเก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ รอบที่ 2 0 6,000.00 6,680.00
24 ก.พ. 66 ประชุมทีมประเมินสำหรับเก็บข้อมูลในพื้นที่และทบทวนสอบข้อมูล 3 2,000.00 900.00
25 - 27 ก.พ. 66 เก็บข้อมูลในพื้นที่และทวนสอบข้อมูลภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์รอบที่1 3 9,000.00 9,645.00
1 มี.ค. 66 ประชุมติดตามการดำเนินงานประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย "มะรุ่ยแห่งความสุข" 0 1,000.00 1,000.00
13 มี.ค. 66 ประชุมทีมประเมินสำหรับเก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ รอบที่2 3 1,000.00 980.00
14 - 15 มี.ค. 66 เก็บข้อมูลในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่2 0 10,000.00 8,291.00
25 - 26 มี.ค. 66 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะและการสื่อสารสาธารณะเพื่อชุมชน 0 4,000.00 4,730.00
15 มิ.ย. 66 เก็บข้อมูลในการขับเคลื่อนของทีมขับเคลื่อนประเด็น แผนงานศาลาด่านโมเดล ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลาด่าน 0 2,000.00 2,340.00
16 มิ.ย. 66 ประชุมสังเคราะห์การขับเคลื่อนของทีมขับเคลื่อนประเด็น แผนงานศาลาด่านโมเดล 0 2,000.00 2,340.00
รวม 9 70,800.00 17 74,280.00