สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มข้าวภูผา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด , กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยด ตำบลตำนาน อำเภอเมือง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง,กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อม
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 30 ต.ค. 2561 1 ก.พ. 2561 31 ก.ค. 2562 100,000.00
2 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 90,000.00
3 1 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนงานในปีที่ผ่านมาโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ โดยชุดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. มอ.) ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินกิจกรรมจัดการข้อมูลข้าวจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำของการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเฉพาะการทำ Mapping และนำแผนยุทธศาสตร์ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมในกระบวนการระดมความคิดเห็นทั้งหมด 376 คน จาก 9 กลุ่มเครือข่าย 21 หน่วยงาน) ส่งผลให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงมีความสมบูรณ์ มากขึ้น
ผลการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลข้าวจังหวัดพัทลุงโดยการทำ Mapping การกำหนดเป้าหมายหรือ ภาพอนาคตการจัดการข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง เกิดกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2566 จากผลดังกล่าวจะทำให้แผนยุทธศาสตร์เกิดผล สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องเริ่มจากเกษตรกรที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซึ่งจังหวัดพัทลุงก็เป็นหนึ่งในหกของจังหวัดนำร่องด้านเกษตรปลอดภัย โดยพื้นฐานจังหวัดพัทลุงเป็นเมืองอู่ข้าวของภาคใต้ โดยมีรายได้จากการผลิตและแปรรูปข้าวเป็นอันดับสาม รองลงมาจากยางพาราและปศุสัตว์ ดังการไปถึงเป้าหมายเมืองเกษตรปลอดภัย ในด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวจำเป็นต้องพัฒนาด้านมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การขับเคลื่อนกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems – PGS) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างอัตลักษณ์ของข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนต่อทั้งตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การพัฒนามาตรฐานรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง (Phatthalung organic PGS)

 

2 การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์พัทลุง 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการรับรองข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง 2.2 เพื่อพัฒนาระบบตลาดแบบสมาชิกที่สนับสนุนโดยชุมชน (Community Supported Agriculture : CSA )ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงกับกลุ่มผู้บริโภค

 

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 10:35 น.