งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศวนส.
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี 2) อาจารย์นบ ศรีจันทร์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดในกลุ่มอันดามัน จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563 35,000.00
2 1 ม.ค. 2564 31 พ.ค. 2564 50,000.00
3 1 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 35,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารจัดการสาธารณภัยผ่าานกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและจัดกการสาธารณภัยในเบื้องต้นแก่ชุมชน ถือเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและบนนเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยให้มีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็ง จึงได้มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถรับมือและจัดการสาธารณภัยด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็งครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การร่วมมือกันของเรือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ในจังหวัดอันดามันและจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการภัยพิบัตภาคใต้ และสร้างการรับรู้ร่วมกันของโครงการจัดการภัยพิบัต

เกิดคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีความหลากหลาย -มีข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่

0.00
2 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดเชิงเนื้อหา/ขอบเขตการประเมิน รวบรวมข้อมูลตามแผนงาน และจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายของการประเมินในกรอบของ สสส.

เกิดชุดความรู้ในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

0.00
3 เพื่อประเมินและติดตามการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมิน และเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

มีระบบเครือข่ายชัดเจน -ระบบการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตได้

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 2 ส.ค. 63 ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน 10.00 5,000.00 -
25 - 26 ก.ย. 63 ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเครืองมือตามตัวชีวัด 10.00 5,000.00 -
3 ต.ค. 63 - 29 พ.ย. 63 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน 45.00 25,000.00 -
5 - 28 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส 15.00 15,000.00 -
6 - 28 ก.พ. 64 ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดในพื้นที่อันดามัน 15.00 10,000.00 -
1 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 40.00 25,000.00 -
1 - 29 พ.ค. 64 ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดนราธิวาส 10.00 15,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 20.00 20,000.00 -
รวม 165 120,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ที่ประกอบด้วยภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และเครือข่ายภาควิชาการ
2 เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาภัยพิบัติในอนาคต

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:19 น.