สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการภัยพิบัตภาคใต้ และสร้างการรับรู้ร่วมกันของโครงการจัดการภัยพิบัต

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดเชิงเนื้อหา/ขอบเขตการประเมิน รวบรวมข้อมูลตามแผนงาน และจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายของการประเมินในกรอบของ สสส.

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อประเมินและติดตามการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมิน และเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 - 2 ส.ค. 63 ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน 10.00 5,000.00 -
25 - 26 ก.ย. 63 ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเครืองมือตามตัวชีวัด 10.00 5,000.00 -
3 ต.ค. 63 - 29 พ.ย. 63 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน 45.00 25,000.00 -
5 - 28 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส 15.00 15,000.00 -
6 - 28 ก.พ. 64 ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดในพื้นที่อันดามัน 15.00 10,000.00 -
1 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 40.00 25,000.00 -
1 - 29 พ.ค. 64 ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดนราธิวาส 10.00 15,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 20.00 20,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้