สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดในพื้นที่อันดามัน

กิจกรรม : ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดในพื้นที่อันดามัน
วันที่ 06/02/2021 - 28/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมประเมิน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดทำร่างรายงานการประเมินของ สสส.