สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเครืองมือตามตัวชีวัด

กิจกรรม : ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเครืองมือตามตัวชีวัด
วันที่ 25/09/2020 - 26/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
ทีมประเมินจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเสนอร่างขอบเขตและพัฒนาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินของ HIA