สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน

กิจกรรม : ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน
วันที่ 01/08/2020 - 02/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ของโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล input ในการทำ Scoping