สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน

กิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน
วันที่ 03/10/2020 - 29/11/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ เครือข่ายชุมชน และทีมประเมิน
รายละเอียดกิจกรรม :
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในแถบจังหวัดอันดามัน