สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม : ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 01/05/2021 - 29/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมประเมินและผู้เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมจัดทำร่างรายงาน และ สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกียวกับการดำเนินโครงการ