สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ 01/06/2021 - 30/09/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมผู้ประเมิน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผุ้ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม :
ทีมประเมินติดตามการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการตามขอบเขตการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์