สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 05/02/2021 - 28/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการและเครือข่ายชุมชน
รายละเอียดกิจกรรม :
เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส