สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 01/03/2021 - 31/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมประเมิน ผู้รับผิดชอบโครงการและเครือข่ายชุมชน
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดประชุมกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้องในร่างรายงาน