สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 165 120,000.00 0 0.00
1 - 2 ส.ค. 63 ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน 10 5,000.00 -
25 - 26 ก.ย. 63 ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเครืองมือตามตัวชีวัด 10 5,000.00 -
3 ต.ค. 63 - 29 พ.ย. 63 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน 45 25,000.00 -
5 - 28 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส 15 15,000.00 -
6 - 28 ก.พ. 64 ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดในพื้นที่อันดามัน 15 10,000.00 -
1 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 40 25,000.00 -
1 - 29 พ.ค. 64 ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดนราธิวาส 10 15,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 20 20,000.00 -