สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ
ภายใต้โครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2564
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563 1.00
2 1 ม.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 1.00
รวมงบประมาณ 2.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (2.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (800,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 386 2,878,652.00 38 2,748,121.00
29 พ.ค. 63 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 16 9,000.00 9,300.00
13 มิ.ย. 63 วางแผนการดำเนินงานครั้งที่ 1 3 5,000.00 3,500.00
15 มิ.ย. 63 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 10 10,000.00 8,000.00
17 มิ.ย. 63 ประชุมติดตา มการดำเนินงานโครงการ ศวสน. 5 6,000.00 5,655.00
21 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนราธิวาส 4 3,000.00 3,500.00
26 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 5 3,000.00 3,000.00
30 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือ วางแผนกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โซนอันดามัน 3 3,000.00 3,000.00
21 - 22 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 37 100,000.00 99,589.00
21 ก.ค. 63 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ศวสน. 6 5,000.00 4,725.00
4 ส.ค. 63 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ งวดที่1 1 10,000.00 10,000.00
4 ส.ค. 63 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์ งวดที่1 1 100,000.00 100,000.00
4 ส.ค. 63 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 1 40,000.00 40,000.00
27 - 28 ส.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 22 80,000.00 72,417.00
6 - 8 ก.ย. 63 ประชุมติดตามการดำเนินงานความมั่นคงทางอาหารและกลไกระบบสุขภาพ 25 70,000.00 61,001.00
22 ก.ย. 63 ติดตามการดำเนินงานและตรวจเอกสารการเงินประเด็นสื่อสาธารณะ 8 6,000.00 5,708.00
29 ก.ย. 63 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 1 40,000.00 40,000.00
10 ต.ค. 63 ติดตามการดำเนินงานและตรวจเอกสารการเงินประเด็นการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 4 9,000.00 8,628.00
16 ต.ค. 63 การประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 12 14,000.00 13,500.00
24 พ.ย. 63 ค่าบริการวิชาการ โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ งวดที่2 1 913,043.00 913,043.00
5 - 6 ธ.ค. 63 ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ ศวนส. 20 40,000.00 0.00
14 - 15 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 26 70,000.00 67,224.00
4 - 6 ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ครั้งที่2/2563 36 100,000.00 80,570.00
11 ม.ค. 64 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน. 16 12,000.00 12,000.00
25 ม.ค. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนรวม เขต 12 10 5,000.00 9,060.00
25 ก.พ. 64 ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดิน 8 6,000.00 5,645.00
12 มี.ค. 64 ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มอันดามัน 11 6,000.00 5,140.00
19 มี.ค. 64 ประชุมเตรียมเวที่จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 10 10,000.00 9,576.00
31 มี.ค. 64 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบอาหารจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร 20 35,000.00 0.00
31 มี.ค. 64 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบอาหารจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร 19 40,000.00 30,600.00
10 มิ.ย. 64 การปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 1 80,000.00 80,000.00
15 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ศวสน. ระหว่าง15-18 มิ.ย. 21 13,000.00 12,724.00
22 ก.ค. 64 ศูนย์วิชาการนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ งวดที่3 1 782,609.00 782,609.00
24 ก.ค. 64 ประชุมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 4,000.00 3,500.00
30 ก.ค. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานประเด็นสื่อสาธารณะ 7 9,000.00 8,630.00
3 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ จังหวัดชุมพร ระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 60,000.00 56,277.00
9 ก.ย. 64 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 1 60,000.00 60,000.00
9 ก.ย. 64 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์ งวดที่2 0 100,000.00 100,000.00
11 ต.ค. 64 สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 1 20,000.00 20,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 11:11 น.