งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ
ภายใต้โครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2564
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563 1.00
2 1 ม.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564 1.00
รวมงบประมาณ 2.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (2.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (800,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
13 มิ.ย. 63 วางแผนการดำเนินงานครั้งที่ 1 3.00 5,000.00 3,500.00
15 มิ.ย. 63 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 10.00 10,000.00 8,000.00
21 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนราธิวาส 4.00 3,000.00 3,500.00
26 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 5.00 3,000.00 3,000.00
30 มิ.ย. 63 ปรึกษาหารือ วางแผนกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โซนอันดามัน 3.00 3,000.00 3,000.00
5 - 6 ธ.ค. 63 ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ ศวนส. 20.00 40,000.00 0.00
25 ม.ค. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนรวม เขต 12 10.00 5,000.00 9,060.00
31 มี.ค. 64 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบอาหารจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร 20.00 35,000.00 0.00
รวม 75 104,000.00 8 30,060.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 11:11 น.