สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข จ.พังงา
ภายใต้โครงการ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2567
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 175 289,955.00 8 109,548.00
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลไกขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์จังหวัดภูเก็ตและกลไกขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่มะรุ่ย 4 28,800.00 38,855.00
29 ก.พ. 67 ประชุมการทำแผนขับเคลื่อนบูรณาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "มะรุ่ยแห่งความสุข" 24 51,200.00 51,268.00
8 มี.ค. 67 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนและการประเมินงานมะรุ่ยแห่งความสุข 5 5,755.00 5,755.00
10 มี.ค. 67 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกลไกขับเคลื่อนความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 1,700.00 1,700.00
12 มี.ค. 67 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกลไกขับเคลื่อนความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลมะรุ่ย 5 1,500.00 1,500.00
19 - 24 มี.ค. 67 ประชุมสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประชุมทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมะรุ่ยแห่งความสุข 100 177,800.00 -
28 มี.ค. 67 ประชุมติดตามการเก็บข้อมูลทรัพยากรตำบลมะรุ่ย 6 7,800.00 -
1 เม.ย. 67 ประชุมการจัดทำข้อมูลภัยพิบัติในพื้นที่มะรุ่ย (รอยเลื่อนและแผ่นดินไหว) 5 5,400.00 5,490.00
3 เม.ย. 67 ประชุมสรุปการเก็บข้อมูลทรัพยากรตำบลมะรุ่ย 10 5,100.00 -
22 เม.ย. 67 ประชุมดูข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ตำบลมะรุ่ยและวางแผนเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 6 2,500.00 2,500.00
24 เม.ย. 67 ประชุมทบทวนข้อมูลทรัพยากรของพื้นที่ตำบลมะรุ่ย 5 2,400.00 2,480.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2567 14:43 น.