สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10
ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565
งบประมาณ 900,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกลนี ศิริรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (รวม 54 กองทุน)
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2564 31 พ.ค. 2565 900,000.00
รวมงบประมาณ 900,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน,พี่เลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลและให้ผู้เสนอโครงการมีทักษะการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

1) พี่เลี้ยงมีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2) ผู้เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีทักษะการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผลอย่างน้อยจำนวน150 คน

0.00
2 2) เพื่อพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการดำเนินการทำแผน เขียนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ

1) ในอำเภอมีศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการดำเนินการทำแผน เขียนข้อเสนอ โครงการกิจกรรมทางกาย ไม่น้อยกว่า 10 กองทุน และร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนโครงการระดับอำเภอ
2) เกิดสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกิจกรรมทางกายกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ได้รับทุน ไม่น้อยกว่า5,400 คน 3) ได้ข้อมูลองค์ความรู้ถอดบทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจำนวน 2 กรณีศึกษา

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 แผนการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 96 109,500.00 6 122,462.00
11 - 14 ต.ค. 64 (ลงพื้นที่) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับทีมพี่เลี้ยง พชอ.ในระดับอำเภอทั้ง 3 อำเภอพื้นที่เป้าหมาย 24 6,600.00 6,604.00
18 ต.ค. 64 ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขตเพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่ 1 15 14,700.00 12,428.00
8 - 12 พ.ย. 64 ประชุมทีมคณะทำงาน,พี่เลี้ยงระดับอำเภอ/จังหวัด เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนงานโครงการ ทั้ง 3 อำเภอ 24 44,100.00 29,510.00
1 ธ.ค. 64 ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขตเพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2 11 14,700.00 13,620.00
1 ก.พ. 65 ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขตเพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่ 3 11 14,700.00 14,487.00
1 เม.ย. 65 ประชุมทีมคณะทำงานระดับเขตเพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่ 4 11 14,700.00 45,813.00
2 แผนพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อยกระดับคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1920 357,240.00 10 371,105.00
20 ต.ค. 64 เวทีชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้แนวคิดการส่งเสริมกิกจรรมทางกาย (PA Literacy) และวางแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 70 39,340.00 41,866.00
26 ต.ค. 64 เวทีชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้แนวคิดการส่งเสริมกิกจรรมทางกาย (PA Literacy) และวางแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 70 39,340.00 30,090.00
27 ต.ค. 64 เวทีชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้แนวคิดการส่งเสริมกิกจรรมทางกาย (PA Literacy) และวางแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 70 39,340.00 32,276.00
1 - 30 พ.ย. 64 สนับสนุนให้กองทุนฯ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนกิจกรรมทางกายระดับตำบล (PA) กองทุนละ 1 เวที 1,350 80,820.00 81,000.00
13 ธ.ค. 64 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการจัดทำแผน พัฒนาโครงการ PA ผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) พื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 60 26,400.00 31,421.00
14 ธ.ค. 64 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการจัดทำแผน พัฒนาโครงการ PA ผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) พื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 60 26,400.00 39,700.00
17 ธ.ค. 64 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการจัดทำแผน พัฒนาโครงการ PA ผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 60 26,400.00 28,672.00
3 - 31 ม.ค. 65 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการติดตามประเมินผลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) พื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 60 26,400.00 33,736.00
3 - 31 ม.ค. 65 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการติดตามประเมินผลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 60 26,400.00 25,096.00
3 - 31 ม.ค. 65 เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด้านการติดตามประเมินผลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านหน้าเว็บไซต์) พื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 60 26,400.00 27,248.00
3 แผนการติดตามหนุนเสริมกองทุนฯ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการ PA กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 285 197,220.00 3 55,663.00
22 มี.ค. 65 การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯ กองทุนฯ อ.คำเขื่อนแก้ว 35 23,400.00 20,679.00
24 มี.ค. 65 การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯ กองทุนฯ อ.เขื่องใน 35 23,400.00 17,280.00
25 มี.ค. 65 การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของกองทุนฯ กองทุนฯ อ.กันทรลักษ์ 35 23,400.00 17,704.00
1 - 29 เม.ย. 65 เวทีถอดบทเรียน/ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ PA กองทุนตำบลพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 60 42,340.00 -
1 - 30 เม.ย. 65 เวทีถอดบทเรียน/ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ PA กองทุนตำบลพื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 60 42,340.00 -
1 - 30 เม.ย. 65 เวทีถอดบทเรียน/ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ PA กองทุนตำบลพื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 60 42,340.00 -
4 แผนการสรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 412 236,040.00 0 0.00
1 - 30 เม.ย. 65 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และหาแนวทางการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในระดับอำเภอและระดับอื่นๆ 215 118,020.00 -
1 - 31 พ.ค. 65 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานระดับเขต 197 118,020.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทีมเลี้ยงและผู้เสนอโครงการมีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2) เกิดศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้นแบบ
3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมดำเนินโครงการกิจกรรมทางกายอย่างเป็นรูปธรรม 4) ชุดความรู้บทเรียนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเป็นกรณีศึกษา

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 14:01 น.