งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติชญาน์ บุญโสม และ นายประวิช ขุนนิคม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด 8.400898,98.68053
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
22 - 23 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 30.00 37,870.00 37,870.00
7 ต.ค. 63 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนข้อมูลทั้ง 3 ชุมชนหลัก (บ้านถ้ำเสือ/ทุ่งหยีเพ็ง/นาตีน) *รายละเอียดการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่าย บันทึกรายงานชุมชนบ้านนาตีน 0.00 0.00 0.00
17 ต.ค. 63 การประชุมกลุ่มย่อย 3 ชุมชนหลักและชุมชนเครือข่ายเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน *รายงานรายละเอียดในหน้ารายงานของชุมชนบ้านนาตีน 0.00 0.00 0.00
รวม 30 37,870.00 3 37,870.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 #รายงานความก้าวหน้าชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ.doc (.doc) นางฐิติชญาน์ บุญโสม
2 #สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ.docx (.docx) นางฐิติชญาน์ บุญโสม

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:19 น.