งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
ภายใต้โครงการ งานประเมินผลภายใน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 105,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก, ดร.นวพล แก้วสุวรรณ, อ.ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 5 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ม.ค. 2564 70,000.00
2 1 ก.พ. 2564 30 ก.ย. 2564 35,000.00
รวมงบประมาณ 105,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 สถานการณ์ปัจจุบัน ความขัดแย้งและความรุนแรงแพร่ขยายทวีขึ้นในสังคมทุกระดับอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เราจึงพบเห็นความขัดแย้งและความรุนแรงในแทบทุกพื้นที่ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว การกระทำรุนแรงต่อเด็ก ต่อผู้หญิง ความรุนแรงในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นมาก
0.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

อย่างไรก็ตามศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและแก้ไขสุขภาวะของประชาชนในระดับรากหญ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้มีโครงการการดำเนินภายใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 317 โครงการตามแกนนำบัณฑิตอาสา ทั้งนี้ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ได้มีการสนับสนุนประมาณในการจัดทำโครงการประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ และโครงการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เพื่อกลไกในการประเมินคุณภาพของโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 บัณฑิตอาสาในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 317 คน มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ ดำเนินโครงการพร้อมทั้งการติดตามประเมินผล

ได้บัณทิตอาสาในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 200 คน มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ ดำเนินโครงการพร้อมทั้งการติดตามประเมินผล

0.00
2 เกิดแผนงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบล อย่างน้อย 317 โครงการ

เกิดแผนงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะเพื่อเสนอของงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบล อย่างน้อย 317 โครงการ

0.00
3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานสันติสุขภาวะในพื้นที่ผ่านกลไกบัณฑิตอาสา

การได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินงานสันติสุขภาวะในพื้นที่ (ผ่านกลไกบัณฑิตอาสา)

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 1 5.00 5,000.00 -
1 - 30 ก.ย. 63 การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 2 10.00 5,000.00 -
1 - 31 ต.ค. 63 ขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 3 10.00 3,975.00 -
1 - 30 พ.ย. 63 การประเมินผลกระทบ (assessing) (นราธิวาส และยะลา) 45.00 21,440.00 -
1 - 31 ธ.ค. 63 การประเมินผลกระทบ (assessing) (ปัตตานี และสงขลา) 50.00 19,630.00 -
1 - 31 ม.ค. 64 การประเมินผลกระทบ (assessing) (สตูล) 30.00 14,140.00 -
1 - 28 ก.พ. 64 การผลักดันสู่การตัดสินใจ 30.00 19,370.00 -
1 - 31 มี.ค. 64 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) 20.00 11,820.00 -
22 มี.ค. 64 ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา 0.00 0.00 0.00
31 มี.ค. 64 การประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 6,022.00
1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 การติดตามประเมินผล 30.00 4,625.00 -
รวม 230 105,000.00 2 6,022.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. การกลั่นกรอง (screening) และการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (scoping) ตามกรอบ 6 ด้าน
  2. การประเมินผลกระทบ (assessing)
  3. การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review)
  4. การผลักดันสู่การตัดสินใจ
  5. การติดตามประเมินผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บัณฑิตอาสาในพื้นที่ 5 จังหวัด เกิดทักษะและมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งมีทักษะในการติดตามประเมินผลโครงการ
  2. เกิดแผนงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบล
  3. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานสันติสุขภาวะในพื้นที่ผ่านกลไกบัณฑิตอาสามาตุภูมิ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) Thanidaphat Saengtong
2 ไฟล์กรอบแนวคิด (.pdf) Thanidaphat Saengtong

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:18 น.