สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

ดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทนและรายจ่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินด้วยระบบ Online

ดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทนและรายจ่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินด้วยระบบ Online

7 สิงหาคม 2564
Thanidaphat SaengtongThanidaphat Saengtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ผู้ประสานงานทำการรวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดสำหรับการโอนเงินค่าตอบแทนทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 45 คน และ ผู้ช่วยดำเนินการบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ราย   ***** ทั้งนี้ ทางผู้ประสานงานได้แจ้งให้ผู้รับเงินทุกรายทำการส่งเอกสารการเงิน คือ ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนละ 1 ชุด ให้แก่คณะประเมินผ่านทางไปรษณีย์แล้วทุกราย

  2. ทางคณะประเมินทำการสรุปค่าใช้จ่ายในดำเนินงานเบื้องต้น

  3. ทางคณะประเมินทำการตรวจสอบความถูกต้องและทำการโอนเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนในการดำเนินการประชุม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 1,800.00 0.00 0.00 500.00 0.00 11,300.00 lock_open