สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : บัณฑิตอาสาในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 317 คน มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ ดำเนินโครงการพร้อมทั้งการติดตามประเมินผล

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เกิดแผนงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบล อย่างน้อย 317 โครงการ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : ข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานสันติสุขภาวะในพื้นที่ผ่านกลไกบัณฑิตอาสา

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 1 5.00 5,000.00 -
1 - 30 ก.ย. 63 การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 2 10.00 5,000.00 -
1 - 31 ต.ค. 63 ขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 3 10.00 3,975.00 -
1 - 30 พ.ย. 63 การประเมินผลกระทบ (assessing) (นราธิวาส และยะลา) 45.00 21,440.00 -
1 - 31 ธ.ค. 63 การประเมินผลกระทบ (assessing) (ปัตตานี และสงขลา) 50.00 19,630.00 -
1 - 31 ม.ค. 64 การประเมินผลกระทบ (assessing) (สตูล) 30.00 14,140.00 -
1 - 28 ก.พ. 64 การผลักดันสู่การตัดสินใจ 30.00 19,370.00 -
1 - 31 มี.ค. 64 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) 20.00 11,820.00 -
22 มี.ค. 64 ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา 0.00 0.00 -
31 มี.ค. 64 การประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 -
1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 การติดตามประเมินผล 30.00 4,625.00 -
9 เม.ย. 64 ประชุมปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 0.00 0.00 -
31 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมการจัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ 0.00 0.00 -
15 มิ.ย. 64 การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินเพื่อประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุม 0.00 0.00 -
15 ก.ค. 64 ทดสอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการประสานงานเพื่อจัดประชุมเบื้องต้น 0.00 0.00 -
20 ก.ค. 64 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนบัณฑิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ 0.00 0.00 -
2 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.ปัตตานี (เพิ่มเติม) 0.00 0.00 -
3 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.ยะลา 0.00 0.00 -
4 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.นราธิวาส 0.00 0.00 -
4 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.สงขลา 0.00 0.00 -
5 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.สตูล 0.00 0.00 -
7 ส.ค. 64 ดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทนและรายจ่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินด้วยระบบโอนไลน์ 0.00 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้