สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา

กิจกรรม : ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา
วันที่ 22/03/2021 - 22/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :