สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การติดตามประเมินผล

กิจกรรม : การติดตามประเมินผล
วันที่ 01/04/2021 - 30/09/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,625.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมประเมิน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม :
1.วิเคราะห์ประเด็นคุณค่าทางจิตวิญญาณ
2. การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปปฏิบัติในพื้นที่ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
3. วิเคราะห์ผลการติดตามจากการประชุมกลุ่มย่อย
4. การสรุปผลการติดตาม
5. การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์