สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนบัณฑิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้

ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนบัณฑิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้

20 กรกฎาคม 2564
Thanidaphat SaengtongThanidaphat Saengtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. คณะทำงานเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

  2. คณะทำงานร่วมกันกำหนดรูปแบบการประชุมออนไลน์ และวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ 5 จังหวัดชายแดนใต้

  3. ผู้ประสานงานทำการสร้างกลุ่มสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ประสานงานและตัวแทนบัณฑิตอาสาทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้

  4. ผู้ประสานงานทำการติดต่อประสานงานการจัดประชุมกับตัวแทนบัณฑิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดวัน เวลา ในการจัดประชุมออนไลน์ที่ชัดเจน คือ ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2564 แต่เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามวันเวลาว่างของคณธทำงานประเมินและตัวแทนบัณฑิตอาสาที่พร้อมเพรียงกัน

  2. เกิดรูปแบบการจัดประชุมออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเขียนโครงการกับทาง ศวนส. ช่วงที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพการโครงการของบัณฑิตอาสาที่ส่งเข้ากองทุน สปสช. และประเมินตนเองของบัณฑิตอาสาเพื่อหาผลผลิต ผลลัพธ์ ของโครงการดังกล่าว และ ช่วงที่ 3 เป็นการประเมินคุณค่าโครงการของบัณฑิตอาสาที่ส่งเพื่ออรับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยงซึ่งในการจัดประชุมนั้นจะดำเนินการผ่านช่องทาง Application Zoom Meeting

  3. เกิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและทันสมัย เช่น การทำแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านการสแกน QR Code และ การพิมพ์ลิงค์สั้น ๆ เพื่อทำแบบสอบถาม เป็นต้น

  4. เกิดเป็นกลุ่มที่ใช้สื่อสารออนไลน์ระหว่างบัณฑิตอาสาและคณะทำงานโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open