สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประเมินผลกระทบ (assessing) (นราธิวาส และยะลา)

กิจกรรม : การประเมินผลกระทบ (assessing) (นราธิวาส และยะลา)
วันที่ 01/11/2020 - 30/11/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,440.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมประเมิน
2. ผู้ประสานงาน
3. บัณฑิตอาสา (โครงการละ 2 คน)
4. พี่เลี้ยงกองทุน
5. คณะกรรมการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ทีมประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือที่กำหนดในข้อ 3ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวสันติสุขภาวะ ประเมินจากการสังเคราะห์เอกสารการถอดบทเรียน
1.1 ประเด็น 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ)
1.2. ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย เป็นลักษณะการสังเกตพฤติกรรมของเครือข่ายทำงาน (การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสังเกต)
1.3 ประเด็นมีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน (การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสังเกต)
1.4 ประเด็นกระบวนการชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง (การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสังเกต)