สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 1

กิจกรรม : การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 1
วันที่ 01/07/2020 - 31/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมประเมิน 3 คน
2. นักวิชาการ 2 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ทีมประเมินทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเอกสาร งานวิจัยเพิ่มเติม เพื่อกำหนดขอบเขตเชิงเนื้อหาและจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบ ของโครงการ ฯ เพื่อเป็นข้อมูล input ในการทำ scoping