สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review)

กิจกรรม : การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review)
วันที่ 01/03/2021 - 31/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 11,820.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมประเมิน
2. ผู้ประสานงาน
3. บัณฑิตอาสา
4. พี่เลี้ยงกองทุน
5. คณะกรรมการกองทุน
6. เจ้าหน้าที่ ศอบต.
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ทีมประเมินประสานงานเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกกิจกรรมเข้าร่วมเวทีรับฟังผลการประเมินและร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และให้ความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
2. ทีมประเมินนำเสนอร่างรายงานในเวทีคืนข้อมูลและประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขโครงการ