สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 2

กิจกรรม : การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 2
วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมประเมิน 3 คน
2. บัณฑิตอาสา 3 คน
3. ผู้ประสานโครงการ 2 คน
4. คณะกรรมการกองทุน 2 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
2. ทีมประเมินสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อออกแบบร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมินร่วมกัน