สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การผลักดันสู่การตัดสินใจ

กิจกรรม : การผลักดันสู่การตัดสินใจ
วันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 19,370.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมประเมิน
2. ผู้ประสานงาน
3. บัณฑิตอาสา
4. พี่เลี้ยงกองทุน
5. คณะกรรมการกองทุน
6. เจ้าหน้าที่ ศอบต.
7. ผู้อำนวยการแผนยุทธศาสตร์ / กลุ่มจังหวัด
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียดกิจกรรม :
1. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนประเด็น เพื่อผลักดันสู่นโยบายดำเนินงานสันติสุขภาวะในพื้นที่ผ่านกลไกบัณฑิตอาสามาตุภูมิ