สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

การประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จังหวัดปัตตานี31 มีนาคม 2564
31
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Thanidaphat Saengtong
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 13.30 น. – 13.45 น. ประธานโครงการกล่าวเปิดงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ 13.45 น. – 14.00 น. ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ 14.00 น. – 14.30 น. ทำแบบประเมินตนเองก่อนหลังอบรมการเขียนโครงการ 14.30 น. – 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.50 น. – 16.00 น. กิจกรรมสะท้อนข้อมูลการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุนการดำเนินงาน/ผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 16.00 น. – 16.30 น. สรุปผลการจัดกิจกรรม/ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. จากการลงทะเบียน สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มาจากอำเภอปานาเระ จำนวน 18 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ประสานงานบัณฑิตอาสา จำนวน 1 คน 2) บัณฑิตอาสา จำนวน 17 คน มีเพศหญิง จำนวน 15 คน และ เพศชาย จำนวน 2 คน
 2. จากกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมของ ศวนส. พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 1)
 3. จากกิจกรรมการทำแบบประเมินตนเองก่อนและหลังอบรม พบว่า
 4. กิจกรรมสะท้อนข้อมูลการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ พบว่า ในอำเภอปานาเระ ตัวแทนบัณฑิตอาสาได้มีการเสนอตัวแบบโครงการที่ดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (แอโรบิค) และ 2) โครงการการลดปัญหายาเสพติด มีรายละเอียด ดังนี้     4.1 โครงการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
        4.1.1 การดำเนินโครงการ       งบประมาณ ได้รับจาก องค์การบริหารส่วนตำบล และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน 20,000 บาท       แผนงาน เป็นแผนงานที่มีอยู่ในชุมชนแล้ว ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ อบต.และ สปสช. ให้การส่งเสริม       คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน       ฐานข้อมูล ได้จาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ       ทุนทางสังคม ได้แก่ เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คนในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้นำมีความเข้มแข็ง       สถานที่ มีการดำเนินงาน ณ ลานกีฬาหมู่บ้าน ถนนเลียบคลองชลประทานในชุมชน       4.1.2 การติดตาม       การดำเนินโครงการ ผล เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยแผนดังกล่าวดำเนินการร่วมกับ รพ.สต.       ผลผลิต พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง โรคอ้วนลดลง       ผลลัพธ์ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพทางกาย

  4.2 โครงการอาหารปลอดภัย       4.2.1 การดำเนินโครงการ       งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท       แผนงาน 1) ทำการจัดอบรมให้ความรู้ 2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3) มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย และ 4) จัดกิจกรรมประกวดภายในชุมชน       คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน และ กลุ่มผู้สูงอายุ       ฐานข้อมูล ได้จาก ตัวของบัณฑิตอาสา รพ.สต. อบต. และ ศปค. อำเภอปานาเระ       ทุนทางสังคม ได้แก่ การให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ประกอบด้วย สปสช. อบต./เทศบาล และศอ.บต.       สถานที่ ดำเนินการที่ มัสยิด ศาลาและอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน       4.2.2 การติดตาม       การดำเนินโครงการ ผล ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ       ผลผลิต คือ สุภาพร่างกายประชาชนมีความแข็งแรงขึ้น ชุมชนมีความสะอาด ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ และประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น       ผลลัพธ์ คือ ลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนได้ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ และ ผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้น
5. การประเมินคุณค่า จากการจัดกิจกรรม พบว่า โครงการที่ทางบัณฑิตอาสาได้ทำการเขียนโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มี 8 โครงการ ดังนี้   (1) โครงการชุมชนท่าน้ำรักสุขภาพ คุณค่าที่เกิดขึ้น คือ การมีกระบวนการดำเนินงานแบบใหม่   (2) โครงการปลูกเอง กินเอง บ้านควน   (3) โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคบ้านพ่อมิ่ง   (4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบ้านกลาง   (5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลปานาเระ   (6) โครงการบัณฑิตอาสาบ้านดอน สรรสร้างอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุปี 2564   (7) โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพคนในชุมชนตำบลคอกกระบือ   (8) โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอปานาเระ

 1. ภาพรวมการประเมินในเบื้องต้น

ผลการ AAR หลังจัดกิจกรรม

 1. ในการประชุมครั้งนี้ ขาดพี่เลี้ยงบัณฑิตเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ประสานลืมวันและเวลาในการนัดประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมในกลุ่มของบัณฑิตอาสามาเข้าร่วมประชุมได้น้อยกว่าที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด
 2. ปรับปรุงการติดต่อประสานงาน โดยขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอบรมจาก ผู้ประสานงาน ศวนส.ม.อ. เพื่อให้ได้หมายเลขโทรศัพท์กับกลุ่มเป้าหมายในการประเมินโดยตรง
 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยระบุให้ผู้ประสานงาน คัดเลือก บัณฑิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนโครงการกับ ศวนส.ม.อ. ทั้ง 2 ครั้ง แทนผู้ที่ไม่เคยเข้าอบรมมาให้ข้อมูลการประเมิน
 4. อาหารและเครื่องดื่มให้ปรับเปลี่ยนเป็น Packaging สำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของผู้จัดประชุม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่