สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา

ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา

22 มีนาคม 2564
Thanidaphat SaengtongThanidaphat Saengtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. นัดหมายการประชุม
  2. ตัวแทนสมาชิกโครงการเกริ่นนำถึงแผนการดำเนินงาน
  3. คัดเลือกพื้นที่เพื่อประสานงานกับผู้ประสานงานบัณฑิตอาสาในแต่ละจังหวัด
  4. ระดมสมอง หารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูล และวันเวลาในการลงพื้นที่
  5. เสร็จสิ้นผลการประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 คณะทำงานได้ร่วมกันกำหนดแผนงาน 2 สมาชิกรับทราบรายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน 3 คณะทำงานรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 4 แผนการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ดังนี้     4.1 คณะทำงานทำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 1) พี่เลี้ยง 2) บัณฑิตอาสา 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2564     4.2 คณะทำงานทำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 1) พี่เลี้ยง 2) บัณฑิตอาสา 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 9-11 เมษายน 2564     4.3 คณะทำงานทำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 1) พี่เลี้ยง 2) บัณฑิตอาสา 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564     4.4 คณะทำงานทำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 1) พี่เลี้ยง 2) บัณฑิตอาสา 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564     4.5 คณะทำงานทำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1) พี่เลี้ยง 2) บัณฑิตอาสา 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564     4.6 คณะทำงานทำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนผู้จัดกิจกรรมของ ศวนส. ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564     4.7 คณะทำงานทำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศอ.บต. สปสช. และ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 6-4 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ วันเวลาในการดำเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความสะดวกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open