สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 3

กิจกรรม : ขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 3
วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,975.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประสานโครงการ
2. ผู้ประสาน สปสช.
3. บัณฑิตอาสา
4. พี่เลี้ยงกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
3. ทีมประเมินประชุมกลุ่มเพื่อปรับรายละเอียดเชิงเนื้อหา และจัดทำเครื่องมือตามตัวชี้วัดการประเมินตามกรอบ HIA เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป