สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

ทดสอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการประสานงานเพื่อจัดประชุมเบื้องต้น

ทดสอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการประสานงานเพื่อจัดประชุมเบื้องต้น

15 กรกฎาคม 2564
Thanidaphat SaengtongThanidaphat Saengtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยทำการนำเสนอผลการจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ประเภท

  2. คณะทำงานทดลองใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทางเทคนิคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

  3. ผู้ประสานงาน/ผู้ช่วย บันทึกข้อมูลจุดขัดข้องหรือจุดเพิ่มเติมต่าง ๆ ในการแก้ไขทางเทคนิคของเครื่องมือเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

  4. ผู้ประสานงานรายงานความก้าวหน้าการติดต่อประสานงานเพื่อนัดหมายเก็บข้อมูลออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และได้ข้อมูลครบถ้วน

  2. มีผู้ยืนยันข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์เบื้องต้น 30%

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open