สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

ประชุมเตรียมการจัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์

ประชุมเตรียมการจัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์

31 พฤษภาคม 2564
Thanidaphat SaengtongThanidaphat Saengtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. คณะทำงานร่วมกันจัดเตรียมเอกสาร/เครื่องมือที่ออกแบบไว้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

  2. คณะทำงานร่วมกันหาช่องทางในการจัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณที่ง่ายต่อการเข้าถึงมากที่สุด

  3. คณะทำงานการจัดทำสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ง่ายต่อความเข้าใจของบุคคลทั่วไป มีข้อคำถามครบถ้วน และสวยงามน่าสนใจ

  4. สรุปการประชุมและดำเนินการตามแผนที่วางไว้

  5. ปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. จากการประชุม ทำให้คณะผู้ประเมินสามารถผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ 2 ชนิด ประกอบด้วย
                    1.1 เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการสร้าง Google Form                 1.2 เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสร้างงานนำเสนอโดยใช้ Microsoft Office คือ Power point

  2. มติที่ประชุมได้นัดหมายในการวันกำหนดส่งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และทดสอบการใช้เครื่องมือในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 lock_open