สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

ประชุมปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

ประชุมปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

9 เมษายน 2564
Thanidaphat SaengtongThanidaphat Saengtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ผู้ประสานงานทำการชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาในการประสานงานเพื่อนัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ.ยะลา ว่ามีการนัดหมายล้มเหลว เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และขอข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากคณะทำงานว่าควรมีแนวทางการปรับวิธีการดำเนินงานได้อย่างไรบ้าง

  2. คณะทำงานร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

  3. สรุปข้อหารือในการประชุม

  4. ปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. คณะทำงานรับทราบถึงสถานการณ์การประสานงานเพื่อนัดหมายเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ.ยะลาว่าการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทางตัวแทน จ.ยะลา ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการประเมิน เพราะมีความวิตกกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

  2. คณะทำงานได้ร่วมเสนอแนะความคิดเห็นในการทำงาน รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นเพื่อวางแผนงานต่อไป ซึ่งมี 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ดำเนินการประสานงานเพื่อสอบถามความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือให้ข้อเสนอในการประชุมทีมีความสะดวกแก่ทุกฝ่าย และ 2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ โดยกำหนดเฉพาะกลุ่มที่สามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะประเมินได้ แต่ให้ดำเนินการประสานงาน และสังเกตสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไปว่าเป็นอย่างไร หากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมได้ ให้ดำเนินการตามแผนงานแรก คือ นัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจังหวัดอื่น ๆ และดำเนินการจัดประชุมรูปแบบปกติ

  3. สรุปการประชุมว่าในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการทั้ง 2 แนวทางตามความเหมาะสมของสถาการณ์ พร้อมทั้งให้ผู้ประสานงานเตรียมการจัดทำเอกสาร/เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอิทรอนิกส์เป็นการสำรอง เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่ต้องดำเนินการจัดประชุมออนไลน์รูปแบบเดียวเท่านั้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00 lock_open