สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินเพื่อประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุม

การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินเพื่อประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุม

15 มิถุนายน 2564
Thanidaphat SaengtongThanidaphat Saengtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. คณะทำงานร่วมกันสะท้อนมุมมองสถานการณ์เบื้องต้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  2. ผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ทางคณะทำงานได้รับทราบ

  3. คณะทำงานร่วมกันคัดเลือกตัวแทนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยเกณฑ์ในการคัดเลือก ประกอบด้วย 1. วัน เวลา ในการอัพเดทโครงการในระบบออนไลน์ของ สปสช. 2. สถานะโครงการ 3. ข้อมูลโครงการที่สามารถติดต่อได้

  4. สรุปการกิจกรรม จัดทำข้อมูลเอกสารเพื่อติดต่อประสานงานกับตัวแทนผู้ให้ข้อมูลในจังหวัดต่าง ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในสถานการณ์ COVID-19

  2. เกิดข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการจัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูล

  3. เกิดแผนงานในการดำเนินการครั้งถัดไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 lock_open