สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 1 5 5,000.00 -
1 - 30 ก.ย. 63 การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 2 10 5,000.00 -
1 - 31 ต.ค. 63 ขั้นตอนการกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Screening and Scoping ) ครั้งที่ 3 10 3,975.00 -
1 - 30 พ.ย. 63 การประเมินผลกระทบ (assessing) (นราธิวาส และยะลา) 45 21,440.00 -
1 - 31 ธ.ค. 63 การประเมินผลกระทบ (assessing) (ปัตตานี และสงขลา) 50 19,630.00 -
1 - 31 ม.ค. 64 การประเมินผลกระทบ (assessing) (สตูล) 30 14,140.00 -
1 - 28 ก.พ. 64 การผลักดันสู่การตัดสินใจ 30 19,370.00 -
1 - 31 มี.ค. 64 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) 20 11,820.00 -
22 มี.ค. 64 ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา 0 0.00 0.00
31 มี.ค. 64 การประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จังหวัดปัตตานี 0 0.00 6,672.00
1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 การติดตามประเมินผล 30 4,625.00 -
9 เม.ย. 64 ประชุมปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 0 0.00 2,450.00
31 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมการจัดทำเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ 0 0.00 100.00
15 มิ.ย. 64 การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินเพื่อประสานงานเชิญเข้าร่วมประชุม 0 0.00 200.00
15 ก.ค. 64 ทดสอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการประสานงานเพื่อจัดประชุมเบื้องต้น 0 0.00 0.00
20 ก.ค. 64 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนบัณฑิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ 0 0.00 0.00
2 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.ปัตตานี (เพิ่มเติม) 0 0.00 0.00
3 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.ยะลา 0 0.00 0.00
4 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.นราธิวาส 0 0.00 0.00
4 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.สงขลา 0 0.00 0.00
5 ส.ค. 64 การประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการรูปแบบออนไลน์จากบัณฑิตอาสาฯ จ.สตูล 0 0.00 0.00
7 ส.ค. 64 ดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทนและรายจ่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินด้วยระบบ Online 0 0.00 11,300.00
รวม 230 105,000.00 13 20,722.00