สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assessment

ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ