สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 1,040,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 520,000.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 520,000.00
รวมงบประมาณ 1,040,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

จำนวนกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

57.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

จำนวนพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

57.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 119 214,636.00 3 60,939.00
13 ม.ค. 63 การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต 21 70,000.00 32,279.00
19 มิ.ย. 63 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 12 14,326.00 14,326.00
13 ก.ค. 63 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2 12 14,334.00 14,334.00
25 ก.ค. 63 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่3 12 13,690.00 -
25 ก.ค. 63 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่4 12 13,690.00 -
25 ก.ค. 63 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับเขต 50 88,596.00 -
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 446 381,542.00 9 77,394.00
23 มิ.ย. 63 ประชุมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี 26 23,000.00 18,000.00
25 ก.ค. 63 ประชุมทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดกาญจนบุรี 38 22,000.00 -
25 ก.ค. 63 พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการ จังวัดกาญจนบุรี 38 21,376.00 -
25 ก.ค. 63 ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดกาญจนบุรี 24 21,264.00 -
11 ส.ค. 63 ประชุมทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี 71 35,924.00 0.00
1 ก.ย. 63 ประชุมทำความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมจังหวัดราชบุรี 58 33,808.00 0.00
20 ต.ค. 63 ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่1 49 63,454.00 0.00
28 ต.ค. 63 ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1 46 60,300.00 0.00
17 มี.ค. 64 ติดตามผลการดำเนินงาน ราชบุรี ครั้งที่1 20 10,700.00 5,000.00
19 มี.ค. 64 ติดตามการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่2 46 67,916.00 32,594.00
9 มิ.ย. 64 ประชุมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี 30 17,500.00 17,500.00
16 มิ.ย. 64 ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่2 0 4,300.00 4,300.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 31,200.00 0 0.00
1 ม.ค. 63 - 28 ก.พ. 63 ทีมพี่เลี้ยงลงติดตามในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ 20 31,200.00 -
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 60 35,500.00 1 35,500.00
8 ก.ค. 64 ประชุมถอดบทเรียน 60 35,500.00 35,500.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 10:21 น.