สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

โครงการ @สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
ประเด็นการสื่อสาร 2567
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
2567 0.00 0/0
การท่องเที่ยวโดยชุมชนคาบสมุทรอ่าวไทย
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2567
2567 0.00 0/0
กลไกกองทุนอำเภอเกาะลันตา
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 2567
2567 0.00 0/0
งานสื่อสาร ศวนส ปี 2567
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
2567 0.00 0/0
มะรุ่ยแห่งความสุข จ.พังงา
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2567
2567 0.00 8/11
ศาลาด่านโมเดล
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2567
2567 0.00 2/2
การผลักดันมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมเข้าสู่ สรพ.
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ปี 2567
2567 0.00 0/0
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ท่องเที่ยว
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ปี 2567
2567 0.00 1/1
กองทุนสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 2567
2567 0.00 6/6
กองทุนสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 2567
2567 0.00 3/3
ชุมชนสีเขียว
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 2567
2567 0.00 0/0
เกษตรกรรมยั่งยืน
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 2567
2567 0.00 2/3
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2567
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
2567 0.00 13/14
การดูแลกายภาพ 5 ส. และความก้าวหน้าปรับปรุงชั้น 13,14 2567 0.00 0/0
การดูแลรถออฟฟิศ สนส. 2567 0.00 7/9
ทีมบริหารจัดการกลาง PA โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 2566 0.00 5/5
จิตวิญญาณของงานเขียนเสริมสร้างการเรียนรู้…เป็นสะพานสู่สันติภาพ 2566 0.00 0/0
การจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีผู้ปกครองป่วยทางจิตเวช อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2566 0.00 0/0
การพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน 33 อำเภอ จังหวัดชายแดนใต้ 2566 5,000,000.00 1/4
ข้อมูลฝ่ายสถานที่งานสร้างสุข ปี 2566 2566 0.00 7/7
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2566 10,000,000.00 121/121 paid1
การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข
โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
2566 5,000,000.00 127/148
ทดลองใช้งานบันทึกโครงการ (ลินลี่)
แผนงาน สนส.
2567 0.00 1/1
สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สนส.ม.อ.(HIA-RC)
แผนงาน สนส.
2566 0.00 62/62
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
2565 1,000,000.00 70/70
งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 1/1
กองทุนจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 37/37
งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 32/32
งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 14/14
งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 9/9
กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด)
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 2,000,000.00 86/86
งานประเมินอำเภอเมือง กระบี่
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 0/0
งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 11/11
งานสื่ออำเภอเมือง กระบี่
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 0/0
งานสื่ออำเภอเมือง พัทลุง
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 0/0
งานประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
2565 0.00 0/0
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
2565 0.00 7/8
อำเภอเมือง พัทลุง
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 10/10
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
2565 1,000,000.00 52/53
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 150,000.00 7/7
เกษตรกรรมยั่งยืน
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
2565 800,000.00 24/24
ชุมชนสีเขียว
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
2565 500,000.00 31/34
นโยบายสวนยางยั่งยืน
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
2565 0.00 26/26 paid1
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
2565 80,000.00 23/24 paid1
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
2565 0.00 45/45
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
2565 0.00 2/4
กองทุนจังหวัดตรัง
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 0/0
อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 5/5
งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ)
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 8/8
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 0.00 5/5
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
2565 300,000.00 10/10
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
2565 0.00 1/1
งานประเมินระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
2565 0.00 0/0
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
2565 500,000.00 2/2
งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2565 0.00 15/15
แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2565 0.00 22/22
โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2565 0.00 3/3
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 66-70
แผนงาน สนส.
2564 650,000.00 10/12
(UNPD) โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 0/4
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 0.00 2/2
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2565 0.00 19/19
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2565 0.00 44/44
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)
แผนงาน สนส.
2565 1,200,000.00 37/37 paid1
โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช)
แผนงาน สนส.
2565 600,000.00 37/37
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
2565 5,000,000.00 109/119 paid1
โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้
แผนงาน สนส.
2565 3,484,772.00 16/16
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 0.00 1/1
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ถ้ำพรรณา จ.นครศรีธรรมราช
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 100,000.00 4/4
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 0.00 3/3
การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน (Mass sport)
แผนงาน สนส.
2565 1,820,000.00 2/13
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 2,200,000.00 170/186
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 11
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal
งานสร้างสุข ภาคใต้
2563 5,000,000.00 0/29
รูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 100,000.00 5/5
งานกลาง การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
2563 939,000.00 17/17
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 900,000.00 19/28
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 9
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 8
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 7
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 6
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 5
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
แผนงาน สนส.
2563 0.00 59/64
งานกลาง งานประเมินผลภายใน
งานประเมินผลภายใน
2563 0.00 14/13
งานกลาง งานสื่อสาธารณะ
งานสื่อสาธารณะ
2563 0.00 0/0
งานกลาง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
2563 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 400,000.00 12/12
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 3
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 2
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 0.00 0/0
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
2564 1,200,000.00 35/39
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 5/6
งานกลาง การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
2563 0.00 0/0
งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
2563 816,000.00 10/17
งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 0.00 11/11
งานกลาง ตำบลบูรณาการระบบอาหาร
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร
2563 0.00 3/3
งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
2563 0.00 5/5
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 2/3
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 1/7
การผลิตอาหารปลอดภัยสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขจัดความหิวโหย อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 3/3
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 4/4
งานกลาง พืชร่วมยาง
พืชร่วมยาง
2563 0.00 1/1
งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
2563 800,000.00 38/38
ประเมินผลภายใน งานสื่อสาธารณะ
งานประเมินผลภายใน
2563 120,000.00 0/4
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 5/7
ประเมินผลภายใน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
งานประเมินผลภายใน
2563 120,000.00 0/8
ประเมินผลภายใน ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ)
งานประเมินผลภายใน
2563 0.00 0/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ)
งานสื่อสาธารณะ
2563 1,300,000.00 160/162
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 2/2
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 6/6
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
2564 80,000.00 6/6
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 110,850.00 3/5
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 29,500.00 5/5
หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการ
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
2563 0.00 0/0
หลักสูตรการติดตามประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
2563 0.00 0/0
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
2563 100,000.00 2/7
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2563 40,000.00 4/10
การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้
แผนงาน สนส.
2563 0.00 0/1
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
แผนงาน สนส.
2563 15,000,000.00 0/7
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
2563 0.00 0/0
ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
2563 0.00 0/0
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
2563 0.00 0/0
ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ
งานประเมินผลภายใน
2563 105,000.00 13/22
ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
งานประเมินผลภายใน
2563 105,000.00 9/9
การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
งานประเมินผลภายใน
2563 105,000.00 0/4
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
2563 0.00 0/0
ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 21,185.00 4/4
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 0.00 3/3
ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร
งานประเมินผลภายใน
2563 120,000.00 2/4
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
2563 400,000.00 38/38
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน อันดามัน
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
2563 400,000.00 10/12
ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 0.00 4/4
ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 30,928.00 4/4
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร
2563 75,000.00 4/4
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
งานประเมินผลภายใน
2563 120,000.00 8/11
ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 50,400.00 3/3
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นครศรีธรรมราช
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร
2563 0.00 2/2
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร
2563 175,000.00 3/3
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
2563 400,000.00 7/7
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
2563 0.00 4/4
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง
งานประเมินผลภายใน
2563 120,000.00 7/7
ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 35,900.00 4/4
งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63
แผนงาน สนส.
2563 0.00 0/2
แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา
แผนงาน สนส.
2562 0.00 0/12
พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1
แผนงาน สนส.
2561 0.00 8/10
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2
แผนงาน สนส.
2562 0.00 2/2
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 35,750.00 4/4
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
2563 26,086.00 3/3
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร ชุมพร
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร
2563 0.00 2/6
สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข
แผนงาน สนส.
2562 0.00 1/8
แผนงานกลางระบบหนุนเสริม
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ
2560 850,000.00 4/0
แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 1,235,000.00 3/0
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
2563 302,000.00 6/8
พืชร่วมยาง ระนอง
พืชร่วมยาง
2563 200,000.00 7/10
พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล
แผนงานสนับสนุน
2560 300,000.00 16/0
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
2563 302,000.00 3/3
พืชร่วมยาง ชุมพร
พืชร่วมยาง
2563 200,000.00 9/10
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง
แผนงานสื่อ
2560 70,000.00 1/0
พืชร่วมยาง นครศรีธรรมราช
พืชร่วมยาง
2563 200,000.00 6/8
พืชร่วมยาง นราธิวาส
พืชร่วมยาง
2563 200,000.00 5/7
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง
แผนงานสื่อ
2560 100,000.00 13/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา
แผนงานสื่อ
2560 100,000.00 14/0 paid1
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่
แผนงานสื่อ
2560 100,000.00 28/0
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 935,000.00 10/21
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 760,000.00 35/39
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 940,000.00 29/30
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 610,000.00 9/23
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี
แผนงานสื่อ
2560 70,000.00 1/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร
แผนงานสื่อ
2560 100,000.00 10/0
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2
แผนงานกลาง
2560 736,739.00 10/1
การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
แผนงาน สนส.
2563 3,000,000.00 2/10
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 655,000.00 16/18
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 1,130,000.00 12/28
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 1,040,000.00 13/24
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 900,000.00 38/42
แผนงานกลางโซนอันดามัน
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 400,000.00 14/0
แผนงานกลางโซนใต้ล่าง
แผนงานโซนใต้ล่าง
2559 390,000.00 9/0
แผนงานกลางโซนใต้บน
แผนงานโซนใต้บน
2559 750,000.00 5/0 paid1
ระบบติดตามประเมินผล
แผนงานสนับสนุน
2559 400,000.00 7/0
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 1,010,000.00 9/15
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 655,000.00 16/26
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 115,800.00 9/30
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
2563 995,000.00 29/33
งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1
แผนงานกลาง
2559 3,470,000.00 14/0
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
แผนงานอื่น ๆ
2559 0.00 16/0
การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62
แผนงานโซนใต้ล่าง
2562 120,200.00 18/0 paid1
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2562 150,000.00 7/0 paid1
โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 150,000.00 35/0 paid1
โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 150,000.00 37/0 paid1
โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 150,000.00 19/0 paid2
ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 100,000.00 9/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 50,000.00 8/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 100,000.00 9/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 100,000.00 10/0
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 100,000.00 9/1 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 100,000.00 9/0 paid1
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 50,000.00 11/0 paid1
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 200,000.00 7/0 paid1
การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 150,000.00 31/0 paid2
โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 150,000.00 13/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
2560 55,000.00 4/0
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
2560 55,000.00 9/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
2560 100,000.00 14/2 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
2560 55,000.00 6/0 paid1
แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 190,850.00 20/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 165,000.00 11/1 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 165,000.00 15/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 100,000.00 13/1 paid1
สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
แผนงานสร้างสุข
2561 0.00 1/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานสื่อ
2560 100,000.00 8/0
เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา
แผนงานสื่อ
2560 100,000.00 12/0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนงานโซนใต้บน
2560 100,000.00 12/0 paid1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนงานโซนใต้บน
2560 100,000.00 10/0
โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2560 800,000.00 46/0
โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
แผนงานโซนใต้บน
2560 200,000.00 46/0 paid2
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
แผนงานโซนใต้บน
2560 1,000,000.00 49/0 paid1
โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%
แผนงานโซนใต้บน
2560 200,000.00 16/6 paid1
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง
แผนงานโซนใต้บน
2560 200,000.00 20/0 paid2
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้บน
2560 200,000.00 26/0 paid2
การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 180,000.00 19/0
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 180,000.00 8/0
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 179,920.00 24/0
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 200,000.00 14/0
พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 180,000.00 14/0
งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 280,000.00 14/0
พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ
แผนงานสื่อ
2560 2,500,000.00 86/43 paid2
โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 200,000.00 20/0 paid1
แผนงานกลางโซนใต้บน
แผนงานโซนใต้บน
2560 2,700,000.00 30/0
แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
แผนงานโซนใต้ล่าง
2560 0.00 26/0
แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2559 600,000.00 15/0
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
แผนงานโซนใต้ล่าง
2559 1,500,000.00 13/0
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้กลาง
2559 80,000.00 25/0 paid2
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้กลาง
2559 80,000.00 12/0 paid2
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
แผนงานโซนใต้กลาง
2559 80,000.00 12/0 paid2
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้กลาง
2559 80,000.00 8/0 paid1
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช
แผนงานโซนใต้กลาง
2559 80,000.00 17/0 paid2
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
แผนงานโซนใต้กลาง
2559 400,000.00 33/0 paid1
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)
แผนงานโซนใต้บน
2559 450,000.00 23/0
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
แผนงานสื่อ
2559 2,500,000.00 119/0 paid2
งานสร้างสุข ปี59
แผนงานสร้างสุข
2559 4,000,000.00 44/0
โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง
แผนงานโซนใต้กลาง
2559 400,000.00 57/0 paid2
ระบบหนุนเสริมนโยบาย
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ
2559 830,000.00 9/0
เด็กไทยแก้มใส
แผนงานอื่น ๆ
2559 0.00 31/0 paid1
วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2559 400,000.00 59/0 paid2
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
แผนงานโซนใต้อันดามัน
2559 400,000.00 31/0 paid2
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานโซนใต้ล่าง
2559 110,000.00 15/0 paid2