สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ข้อมูลฝ่ายสถานที่งานสร้างสุข ปี 2566
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2566 - 10 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 7 0.00
12 มิ.ย. 66 ทีมสถานที่งานสร้างสุข ไปดูพื้นที่และคุยทามไลน์งานกับเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ ที่ศูนย์ประชุม ม.อ. 0 0.00 0.00
14 มิ.ย. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ และใน 14 จังหวัด 0 0.00 0.00
12 ก.ค. 66 ทีมสถานที่ประชุมรวบรวมข้อมูลงานทั้งหมด 0 0.00 0.00
13 ก.ค. 66 ทีมสถานที่ลงสำรวจพืื้นที่บูทและเตรียมข้อมูลกับฝ่ายสาถานที่ศูนย์ประชุม 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 66 ทีมสถานที่อัปเดทข้อมูลสถานที่ 0 0.00 0.00
16 ก.ค. 66 คุยทีมสถานที่สร้างสุขเรื่องอุปกรณ์ onsite และ online 0 0.00 0.00
24 ก.ค. 66 เตรียมระบบ IT กับศูนย์คอม มอ 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 11:16 น.