สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 5 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ 900,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงานโครงการรบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สงขลา ตรัง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0994218123803,100.42253509164place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 450,000.00
2 1 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 450,000.00
รวมงบประมาณ 900,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลที่มีการทำแผนสุขภาพใน 5 ประเด็นหลักและตามปัญหาของพื้นที่
30.00
2 ร้อยละของกองทุนสุขภาพตำบลที่มีการพัฒนาร่างโครงการที่มีคุณภาพตามประเด็นปัญหาสำคัญ
20.00
3 ร้อยละพชอ.ที่มีการบูรณาการแผนสุขภาพตามประเด็นปัญหาสุขภาพสำคัญผ่านกองทุนสุขภาพตำบล
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

เกิดกลไกคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

1.00
2 ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

2.1 เกิดพื้นที่นำร่องบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
2.2 เกิดพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 127 161,680.00 5 134,835.00
1 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 1 17 48,680.00 50,776.00
22 ก.พ. 64 การประชุมติดตามความก้าวหน้าและสรุปภาพรวมการดำเนินงาน โครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 12 สงขลา 15 5,500.00 5,500.00
11 มี.ค. 64 ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดสตูล 40 44,500.00 39,759.00
3 ก.ค. 64 ประชุมการถอดบทเรียนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1 30 37,000.00 14,800.00
8 ก.ค. 64 ประชุมการถอดบทเรียนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา ครั้งที่ 2 25 26,000.00 24,000.00
2 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 599 529,030.00 22 523,085.00
19 - 20 พ.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 30 53,400.00 53,224.00
29 พ.ย. 62 การประชุมทีมระดับจังหวัด สงขลาเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพ และโครงการฯ 6 3,700.00 3,700.00
30 พ.ย. 62 การประชุมชี้แจงทีมทำงานระดับพื้นที่ 18 42,200.00 40,719.00
2 ธ.ค. 62 การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก จังหวัดสงขลา 30 16,500.00 16,500.00
21 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนงานในระบบแผน 1 ครั้ง 3 แห่ง ( ทม.คลองแห ทม.คอหงส์ ทม.บ้านพรุ ) 15 20,210.00 20,210.00
25 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก จังหวัดยะลา 25 22,600.00 22,520.00
26 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการพัฒนาโครงการกองทุนนำร่อง จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 35 39,500.00 39,346.00
26 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 25 21,950.00 22,140.00
27 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อเสนอโครงการ เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 1 15 8,250.00 8,250.00
20 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 25 16,950.00 20,342.00
22 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและโครงการในเวบไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ในพื้นที่ เทศบาลเมืองคอหงส์ คลองแห บ้านพรุ ครั้งที่ 1 16 14,000.00 14,000.00
25 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการเชิงรุก อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 24 9,120.00 13,122.00
29 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงานและร่างข้อเสนอโครงการ จ.สตูล ครั้งที่ 2 20 29,000.00 28,409.00
16 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 จ.พัทลุง 30 16,700.00 16,120.00
20 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนสุขภาพตำบลและทำโครงการบูรณาการสุขภาวะ จังหวัดนราธิวาส 30 37,200.00 37,204.00
24 พ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ รุ่นที่ 1 35 24,000.00 23,218.00
25 พ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ รุ่นที่ 2 35 24,000.00 24,466.00
8 ธ.ค. 63 ประชุมวางแผนเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ จ.ปัตตานี 15 11,750.00 11,743.00
29 ธ.ค. 63 การประชุมเพื่อการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินคุณค่าโครงการ จ.ปัตตานี 70 44,500.00 44,380.00
21 ม.ค. 64 ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ จ.ยะลา 50 35,500.00 39,746.00
25 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ จ.ตรัง 20 15,000.00 12,088.00
2 ก.พ. 64 ประชุมการจัดทำข้อมูลแผนสุขภาพในระบบออนไลน์ การจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ จ.ตรัง 30 23,000.00 11,638.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 156 91,638.00 4 87,038.00
27 ธ.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ จังหวัดยะลา 70 26,850.00 24,320.00
18 ม.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาโครงการ เทศบาลตำบลบ้านพรุ ครั้งที่ 1 15 10,750.00 12,070.00
30 ม.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 46 32,788.00 31,563.00
18 มิ.ย. 64 ประชุมปรับปรุงความสมบูรณ์แผนสุขภาพ โครงการด้านสุขภาพเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับอำเภอ จ.สตูล 25 21,250.00 19,085.00
4 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 230 224,950.00 7 244,898.00
11 ก.พ. 64 ประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ประเมินผลโครงการ จังหวัดสงขลา 20 21,900.00 20,600.00
25 ก.พ. 64 ประชุมติดตามการประเมินคุณค่าโครงการ จังหวัดปัตตานี 70 46,500.00 58,492.00
16 - 17 มี.ค. 64 ประชุมการเขียน/การบันทึก และการติดตามรายงานผลโครงการผ่านเว็บไซต์ จ.พัทลุง 55 64,300.00 45,590.00
9 เม.ย. 64 ประชุมนำเสนอแผนงานโครงการและข้อมูลสุขภาพตำบลควนขนุนต่อคณะกรรมการ พชอ. จ.พัทลุง 13 12,450.00 16,770.00
23 เม.ย. 64 ประชุมการสรุปผลโครงการ ปฏิบัติการทบทวนความสมบูรณ์ จังหวัดสงขลา 20 24,000.00 22,550.00
27 - 28 พ.ค. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานกอง ทุนตำบล ปี 2564 ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี 26 27,900.00 39,728.00
29 - 30 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานกอง ทุนตำบล ปี 2564 ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี 26 27,900.00 41,168.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 09:08 น.